Overview of radio transmitters

Updated on: 22.02.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1064 results, viewed 221 - 240
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthsort descendingNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
PRACHATICE MESTO107,900VRADIO BEAT243114° 0' 11"49° 0' 51"553100.00FM 2855139
USTI NAD LABEM KLISE93,900VČRO PLUS242414° 0' 13"50° 40' 32"335100.00FM 2960127
USTI N/L - KLISE105,800HZET210E14° 0' 13"50° 40' 33"335794.00FM 2748587
PRIBRAM MESTO 294,400VFAJN RADIO2435/233514° 0' 28"49° 41' 9"49050.00FM 2854810
PRIBRAM HVEZDARNA216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1A14° 1' 20"49° 41' 40"5531000.00DAB 3014642
PRIBRAM HVEZDARNA174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ I14° 1' 20"49° 41' 40"553251.00DAB 3013172
PRIBRAM HVEZDARNA227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 1' 20"49° 41' 40"560316.00DAB 2944774
USTI NAD LABEM I96,900VRADIO BONTON243014° 2' 11"50° 40' 30"280100.00FM 3109933
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY98,600VČRO 214° 2' 11"50° 40' 30"2801000.00FM 2857311
USTI N/L-NAKLEROV III107,200VEVROPA 22204/270414° 2' 11"50° 40' 30"2801000.00FM 2825410
USTI NAD LABEM VANOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 2' 15"50° 38' 39"345100.00DAB 3071818
USTI NAD LABEM STRIBRNIKY99,300VROCK RADIO2753/235314° 2' 17"50° 40' 46"317100.00FM 2937347
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY102,800VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE14° 2' 22"50° 40' 45"3231000.00FM 3048847
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY99,800VKISS27A0/23A014° 2' 28"50° 40' 40"308199.00FM 2857960
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY104,900VRADIO BEAT243114° 2' 28"50° 40' 40"308199.00FM 3007628
USTI N/LABEM STRIBRNIKY106,800VCOUNTRY RADIO2437/233714° 2' 29"50° 40' 39"305199.00FM 2786463
USTI N/LABEM-KOCKOV94,500VRÁDIO BLANÍK273C/233C14° 2' 36"50° 40' 50"377199.00FM 2036316
BEROUN MESTO101,500VRÁDIO IMPULS14° 3' 22"49° 58' 2"305199.00FM 2861264
BEROUN227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 3' 22"49° 58' 15"402316.00DAB 2944210
BEROUN-CENTRUM97,500VRADIO RELAX243414° 3' 34"49° 58' 18"361100.00FM 3008670

Pages

Top