(Podmínky) a postupy podle zákona o územním plánování a stavebním řádu pro účely zavádění prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

 

Dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon)“, který nahradil zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že právní úprava stavebního práva určitou měrou ovlivňuje i úsek elektronických komunikací, byly odpovídajícím způsobem změněny texty, jež jsou na webu Úřadu věnovány stavebně právní problematice a jež můžete nalézt v sekcích Výstavba sítí  a  Podmínky a postupy.   Text stavebního zákona i dalších předpisů dotčených v souvislosti s jeho přijetím změnami, naleznete v sekci Právní předpisy.

S ohledem na význam změny, k níž na úseku stavebního práva došlo a na přechodné ustanovení § 330 stavebního zákona , byly texty příslušných sekcí reflektující předchozí právní úpravu na webu i nadále zachovány a naleznete je v sekci  Podmínky výstavby podle dříve platných předpisů.

Podmínky a postupy podle stavebního zákona pro účely zavádění prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Podle § 171 stavebního zákona ve spojení s body 10, 11, 12, 22 a 26 přílohy č. 1 téhož předpisu nevyžadují, jakožto drobné stavby, rozhodnutí o povolení záměru:

 • doplnění vlastní telekomunikační sítě k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu energetické soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů, ke stávající energetické síti technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma
 • výměna vedení a sítí technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma
 • výměna vedení a sítí technické infrastruktury, pokud dochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma, bez rozšíření jeho stávajícího rozsahu, výměna vedení a změna hranice stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma se dotýká pouze pozemků dotčených stávajícím vedením a stávajícím ochranným nebo bezpečnostním pásmem a pro umístění výměny vedení mimo stávající trasu je s vlastníkem uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene nebo smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
 • antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 8 m, umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách
 • přípolože k existující stavbě dopravní či technické infrastruktury

Povinnosti podnikatele stanovené § 104 zákona o elektronických komunikacích nejsou shora uvedeným dotčeny. U staveb vyžadujících zemní práce je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

Dle § 187 odst, 5 stavebního zákona se v rámci řízení o povolení záměru nemusí dokládat souhlas vlastníka nemovitých věcí dotčených stavbou elektronických komunikací, neboť se jedná o stavební záměr, pro který je stanoven § 104 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích účel vyvlastnění. Dle § 7 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích se veřejná komunikační síť zřizuje vždy ve veřejném zájmu. Povinnosti podnikatelů dané § 104 zákona o elektronických komunikacích k užívání cizích nemovitých věcí tím nejsou dotčeny.

Speciální úpravu některých institutů stavebního zákona obsahuje § 2i odst. 1 liniového zákona :

 • Rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona nevyžadují přípojky elektronických komunikací do délky 100 metrů. To však neplatí v případech, kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
 • K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby. 
 • Přípolož je samostatnou stavbou, která je technicky oddělena od stavby, ke které se přípolož přikládá. V řízeních a postupech podle stavebního zákona týkajících se stavby, ke které se přikládá přípolož, se k přípoloži nepřihlíží
  • Stavba přípolože nevyžaduje povolení stavebního úřadu, ani závazné stanovisko nebo rozhodnutí orgánu státní památkové péče, pokud ochranné pásmo přípolože nepřekročí hranici ochranného pásma stavby, v jehož prostoru se přípolož přikládá, a zároveň stavebník přípolože a stavebník stavby, ke které se přípolož přikládá, uzavřeli dohodu o přípoloži (jejím obsahem musí být, vedle vymezení vzájemných práv a povinností při provádění stavby a následném provozování obou staveb, především určení vzájemné polohy obou staveb níž sjednali svá práva a povinnosti při provádění stavby a následném provozování obou staveb a určili jejich vzájemnou polohu.
 • Stavba základnové stanice mobilního signálu včetně souvisejícího elektrického a optického přípojného vedení financovaná v rámci Národního plánu obnovy, která nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nevyžaduje povolení záměru podle stavebního zákona. Tato stavba je stavbou dočasnou, jejíž doba trvání je 8 let ode dne jejího dokončení, které je stavebník bezodkladně povinen oznámit stavebnímu úřadu. Stavbu dle tohoto odstavce lze změnit na stavbu trvalou, a to v rámci řízení o změně užívání stavby.
 

 

 

Top