Průkazy odborné způsobilosti

Kdy mám žádat o prodloužení doby platnosti průkazu radiotelefonisty, operátora?

O prodloužení doby platnosti průkazu je potřeba zažádat nejpozději 30 dní před koncem platnosti průkazu.

Potřebuji prodloužit dobu platnosti průkazu radiotelefonisty, operátora, jak mám postupovat?

V tomto případě je třeba včas požádat o prodloužení doby platnosti průkazu a doručit vyplněnou žádost Českému telekomunikačnímu úřadu. K podání žádosti je možné využít formulář pro elektronické podání. Na stránce Přehled formulářů (položka 9) je možno použít elektronický formulář (zfo) nebo formulář pro poštovní, či osobní podání (pdf). Bližší informace o tom, co je potřeba k žádosti doložit, naleznete na stránce Prodloužení doby platnosti průkazu odborné způsobilosti.

Jak mám doložit praxi k prodloužení doby platnosti průkazu radiotelefonisty, operátora?

Praxi doložíte oboustrannou kopií průkazu odborné způsobilosti vůdce plavidla (např. Průkaz vůdce malého plavidla, Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty, Rýnský patent, apod.), nebo pilotního průkazu, avšak pouze v případě, kdy praxi operátora v minulém období dokládáte jen čestným prohlášením a nikoliv potvrzením např. zaměstnavatele, aero klubu, jachtařského klubu.

Musím žádost (o prodloužení doby platnosti) donést osobně?

Žádost můžete zanést osobně v úředních hodinách na podatelnu Českého telekomunikačního úřadu, nebo ji můžete zaslat poštou. Můžete též učinit elektronické podání datovou schránkou, nebo pokud máte vlastní ověřený elektronický podpis, e-mailem na podatelna@ctu.cz.

Jakým způsobem mám uhradit správní poplatek k průkazu radiotelefonisty, operátora?

Veškeré informace k úhradě správního poplatku ke všem druhům průkazů naleznete na stránce Správní poplatky pro průkazy a zkoušky.

Platnost mého průkazu radiotelefonisty, operátora již skončila. Jak mám postupovat?

Pokud doba platnosti průkazu odborné způsobilosti uplynula, může Český telekomunikační úřad v období do jednoho roku ode dne pozbytí jeho platnosti vydat nový průkaz, pokud doložíte žádost potvrzením, že jste v době platnosti průkazu nejméně dva roky vykonával/a obsluhu vysílacích rádiových zařízení, pro něž byl průkaz odborné způsobilosti vydán. V tomto případě je nutné uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč. Ve formuláři žádosti (zfo) se zatrhne „Žádost o prodloužení platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti“ a důvod vydání průkazu se vybere „Vydání nového průkazu do jednoho roku po propadnutí doby platnosti původního průkazu“, nebo se vyplní příslušný formulář PDF. Přestože není použití formuláře povinné, je doporučené, neboť obsahuje výčet všech požadovaných údajů žádosti.

Platnost mého průkazu radiotelefonisty, operátora skončila před více než jedním rokem, lze ho ještě obnovit?

V tomto případě bohužel průkaz obnovit již nelze. Pokud chcete průkaz i nadále vlastnit, resp. obsluhovat příslušná rádiová zařízení letecké / námořní pohyblivé služby, tak je nutné se přihlásit ke zkoušce a znovu průkaz získat na základě úspěšně složené zkoušky.

Musím si průkaz radiotelefonisty, operátora vyzvednout osobně?

Průkazy Český telekomunikační úřad zasílá poštou doporučeně do vlastních rukou. Pokud byste si chtěl průkaz vyzvednout osobně v budově Českého telekomunikačního úřadu, tak je to potřeba uvést v žádosti a poté vyčkat na výzvu k převzetí.

Potřeboval bych zaslat vyhotovený průkaz na jinou adresu, je to možné?

Průkazy jsou zasílány na adresu trvalého bydliště. Pokud chcete zaslat průkaz na jinou doručovací adresu, tak je potřeba doručovací adresu výrazně uvést v žádosti, popřípadě k žádosti přiložit volnou formou napsanou žádost o zaslání průkazu na jinou adresu.

Ztratil jsem průkazu radiotelefonisty, operátora, nebo mi byl odcizen, jak mám postupovat?

V tomto případě si zažádáte o vystavení duplikátu průkazu. Doručíte na Český telekomunikační úřad vyplněnou žádost (položka 9b na stránce Přehled formulářů). K této žádosti je potřeba doložit správní poplatek 100 Kč, který můžete uhradit převodem (pak je potřeba dodat doklad o provedené platbě), nebo na žádost nalepíte kolek.

Chci získat průkaz radiotelefonisty, operátora, radioamatéra, jak mám postupovat?

V tomto případě je potřeba se přihlásit ke zkoušce. Doručíte na Český telekomunikační úřad vyplněnou přihlášku ke zkoušce. Na stránce Přehled formulářů (položka 10) je možno použít elektronický formulář (zfo) nebo formulář pro poštovní či osobní podání (pdf). Cizí státní příslušníci dále přikládají jednu aktuální fotografii formátu 35 × 45 mm, jejíž technické provedení fotografie musí odpovídat parametrům průkazové fotografie. Cizí státní příslušníci dokládají k žádosti vždy kopii dokladu o státní příslušnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz). U přihlášky ke zkoušce pro průkazy radioamatérské služby není fotografie požadována ani pro cizí státní příslušníky. Dále je nutno doložit uhrazení správního poplatku za podání přihlášky ke zkoušce včetně vydání průkazu ve výši 600 Kč kopií dokladu o zaplacení, nebo je možné na přihlášku nalepit kolky.

Potřebuji průkaz operátora, radiotelefonisty, ale nevím, ke které zkoušce se přihlásit.

V tomto případě doporučujeme navštívit stránku Druhy průkazů, kde jsou vypsány všechny druhy průkazů, které lze na základě úspěšně složené zkoušky získat, včetně toho, k čemu Vás opravňují.

Mohu se přihlásit na konkrétní termín zkoušky?

Vyhlášené termíny zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů naleznete na Oznámení termínu zkoušek. Na přihlášku můžete napsat konkrétní termín, o který máte zájem a pokud bude v tomto termínu volné místo, tak tam budete zařazen. V opačném případě budete zařazen na nejbližší volný termín zkoušky. Vždy je proto nutné si počkat na Pozvánku ke zkoušce, na které je termín zkoušky uveden.

Na jaké číslo účtu mám uhradit správní poplatek za podání přihlášky ke zkoušce?

Účty a variabilní symboly pro jednotlivé druhy průkazů jsou uvedeny na stránce Správní poplatky pro průkazy a zkoušky. Platbu správního poplatku lze též provést kolkem. Platba v hotovosti není možná.

Kde najdu studijní materiál?

V sekci Druhy průkazů naleznete u jednotlivých druhů průkazů otázky pro písemné testy včetně správných odpovědí a osnovy ústní zkoušky.

Jak mám postupovat, pokud se nemohu ke zkoušce dostavit?

V tomto případě je potřeba co nejdříve zaslat písemnou omluvu poštou na adresu Českého telekomunikačního úřadu nebo elektronicky na podatelna@ctu.cz.

Úspěšně jsem složil zkoušku, za jak dlouho obdržím průkaz?

V případě konání zkoušky přímo v sídle Českého telekomunikačního úřadu je Vám průkaz vystaven ihned, vyjma průkazu odborné způsobilosti v radioamatérské službě.

Jak dlouho zkouška trvá?

Na tento dotaz nelze odpovědět konkrétně. Je to individuální. Záleží, jak rychle napíšete písemný test. Písemné testy se opravují v pořadí odevzdání a pokud je součástí Vaší zkoušky i ústní zkouška, tak jste k ústní zkoušce pozván ve stejném pořadí. Zpravidla to však bývá v rozmezí 1-3 hodiny.

Jsem držitelem britského průkazu a chtěl bych na základě uznání způsobilosti získat český průkaz, je to možné?

V tomto případě je rozhodující, kdy jste britský průkaz získal. Pokud jste britský průkaz získal před vystoupením Velké Británie z EU, a to do 31. 12. 2020, tak Vám Český telekomunikační úřad může uznat odbornou způsobilost a vydat adekvátní český průkaz. Pokud jste získal britský průkaz po 31. 12. 2020, tak takový průkaz již nelze uznat.

Chci poslat žádost/přihlášku poštou a nevím na jakou adresu?

Poštovní adresa je: Český telekomunikační úřad, Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.

Tato adresa platí pro všechny zkoušky kromě zkoušek na průkazy OFL pro region Morava a Slezsko, kde se žádosti zasílají na adresu: Český telekomunikační úřad, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

Jsem cizí státní příslušník a špatně mluvím česky. Mohu absolvovat zkoušku např. v anglickém jazyce?

Absolvování zkoušky v anglickém jazyce není možné.

Top