Overview of radio transmitters

Updated on: 22.05.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1070 results, viewed 61 - 80
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthsort descendingNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
KARLOVY VARY MESTO 295,100VHEY RADIO24F8/25F812° 50' 3"50° 14' 27"411199.00FM 2930494
KARLOVY VARY MESTO93,000VRÁDIO IMPULS12° 52' 4"50° 14' 10"407199.00FM 2861265
KARLOVY VARY MESTO89,500VFREKVENCE 12205/260512° 52' 4"50° 14' 10"407100.00FM 2985854
KARLOVY VARY SIDLISTE105,700VČRO 3232D12° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2988287
KARLOVY VARY - SIDLISTE91,800VROCK RADIO2653/235312° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2981499
KARLOVY VARY SIDLISTE97,200VCOUNTRY RADIO2437/233712° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 3095731
KARLOVY VARY SIDLISTE174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1W12° 52' 12"50° 14' 18"425501.00DAB 3013175
KARLOVY VARY SIDLISTE107,900VROCK RADIO2653/235312° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2782107
KARLOVY VARY SIDLISTE97,800VČRO PLUS242412° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2884219
KARLOVY VARY SIDLISTE101,000VKISS26A0/23A012° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2990223
KARLOVY VARY SIDLISTE105,000VEXPRES FM243B12° 52' 12"50° 14' 18"425199.00FM 3022529
KARLOVY VARY SIDLISTE87,800VRADIO SPIN234312° 52' 12"50° 14' 18"425199.00FM 2967512
KARLOVY VARY SIDLISTE94,700VZET210E12° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2971740
KARLOVY VARY I93,400VEXPRES FM243B12° 52' 28"50° 14' 33"425199.00FM 3123859
KARLOVY VARY SIDLISTE90,300VRÁDIO BLANÍK2A3C/ 233C12° 52' 29"50° 14' 34"425199.00FM 2823212
KARLOVY VARY I92,200VFAJN RADIO2535/233512° 52' 29"50° 14' 34"425199.00FM 2854809
KARLOVY VARY SIDLISTE88,300VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 52' 36"50° 14' 39"425199.00FM 2884246
KARLOVY VARY99,700HHITRÁDIO FM PLUS2A60/236012° 53' 12"50° 13' 39"5541000.00FM 2972947
KARLOVY VARY91,000HČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 53' 12"50° 13' 39"5541000.00FM 2769898
KARLOVY VARY102,600HČRO RADIOŽURNÁL12° 53' 12"50° 13' 39"554100.00FM 2769899

Pages

Top