Conditions and procedures according to the Act No. 194/2017 Coll.

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací upravuje pravidla zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Výstavba sítí elektronických komunikací, postup, podmínky spojené s právy na takovouto výstavbu jsou upraveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínky využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť a další podmínky spojené s výstavbou sítí elektronických komunikací jsou upraveny zákonem o elektronických komunikacích.

 

Vymezení nejdůležitějších pojmů

Fyzická infrastruktura: Prvek sítě, který je určen k umístění jiných prvků sítě, aniž by se sám stal aktivním prvkem sítě; jedná se zejména o potrubí, stožáry, kabelovody, kolektory, inspekční komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do budov, anténní nosiče, věže a podpůrné konstrukce; fyzickou infrastrukturou nejsou kabely, včetně nenasvícených optických vláken, a vodovody sloužící k rozvodu pitné vody. Pro účely instalace bezdrátového přístupového bodu s malým dosahem, nebo jeho připojení k páteřní síti se za fyzickou infrastrukturu považuje i městský mobiliář, jako jsou sloupy veřejného osvětlení, značky a ukazatele, světelná signalizace, billboardy, zastávky autobusů a tramvají či stanice metra.

Fyzická infrastruktura uvnitř budovy: Fyzická infrastruktura vhodná k umístění kabelových nebo bezdrátových přístupových sítí uvnitř budovy, pokud jsou tyto přístupové sítě způsobilé poskytovat služby elektronických komunikací a propojovat přístupový bod budovy s koncovým bodem sítě v prostorách koncového uživatele

Povinná osoba:

 • provozovatel veřejné komunikační sítě,
 • provozovatel fyzické infrastruktury určené pro poskytování služeb přepravy, přenosu nebo distribuce plynu nebo elektřiny včetně veřejného osvětlení, rozvodu tepelné energie, rozvodu vody včetně odstraňování nebo čištění odpadních a kanalizačních vod a odvodňovacích systémů,
 • provozovatel fyzické infrastruktury určené k poskytování dopravních služeb včetně železnic, silnic, přístavů a letišť,
 • investor pro účely poskytováni údajů o stavebních pracích a pro účely koordinace stavebních prací financovaných z veřejných prostředků,
 • vlastník fyzické infrastruktury uvedené v bodech 1 až 4 nebo osoba oprávněná z jiných práv k této fyzické infrastruktuře, není-li provozovatel této fyzické infrastruktury jejím vlastníkem a nemá k ní taková práva, která by mu umožňovala plnit povinnosti povinné osoby podle tohoto zákona; povinnou osobou nejsou Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a bezpečnostní sbory.
 • povinný orgán, pokud je vlastníkem nebo provozovatelem fyzické infrastruktury, která je technicky způsobilá k instalaci bezdrátového přístupového bodu s malým dosahem, nebo která je nezbytná pro připojení těchto přístupových bodů k páteřní síti

Oprávněná osoba: Provozovatel veřejné komunikační sítě a povinný orgán.

Vysokorychlostní sít elektronických komunikací: Síť elektronických komunikací, která umožňuje poskytovat služby připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s.

Přístupový bod budovy: Fyzický bod, jehož prostřednictvím je více operátorům současně umožněno připojení k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy připravené pro připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s.

Povolení: rozhodnutí, opatření nebo jiný úkon vyžadovaný stavebním zákonem,

Povinný orgán: orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku nebo právnická osoba,

 

Přístup k fyzické infrastruktuře

Povinná osoba umožní oprávněné osobě přístup k fyzické infrastruktuře pro účely zavedení vysokorychlostní sítě na základě písemné žádosti. O přístupu k fyzické infrastruktuře se uzavírá smlouva, jejíž návrh přikládá oprávněná osoba k žádosti. Oprávněná osoba je povinna využít vzor smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře zveřejněný Úřadem. Oprávněná osoba může rovněž využít vzoru zveřejněného povinnou osobou, tato jej však nemá za povinnost zveřejnit.

Povinná osoba může žádost o přístup k fyzické infrastruktuře odmítnout z důvodů stanovených zákonem. Pokud povinná osoba žádost odmítne, sdělí tuto skutečnost písemně s odůvodněním oprávněné osobě, a to do 2 měsíců od obdržení žádosti.

Spory o přístup k fyzické infrastruktuře řeší Úřad na základě návrhu oprávněné osoby nebo povinné osoby. Správní poplatek za podání návrhu na rozhodnutí sporu činí 10. 000,- Kč.

 

Poskytování údajů o fyzické infrastruktuře

Oprávněná osoba má právo na poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infrastruktuře povinných osob (dále jen „soubor minimálních údajů“), a to na základě písemné žádosti podané Úřadu. Podání této žádosti nepodléhá povinnosti úhrady správního poplatku.

Pokud Úřad nemá potřebné údaje k dispozici, požádá o jejich poskytnutí povinný orgán, který by v důsledku plnění svých úkolů mohl být držitelem souboru minimálních údajů. Získané údaje Úřad poskytne oprávněné osobě.

Úřad soubor minimálních údajů oprávněné osobě neposkytne, jsou-li dány důvody stanovené zákonem. O této skutečnosti vydá Úřad rozhodnutí.

Pokud Úřad nemá soubor minimálních údajů k dispozici a ani povinný orgán mu je na základě žádosti ve lhůtě 2 měsíců neposkytl, vyrozumí o této skutečnosti oprávněnou osobu, která následně může o údaje požádat povinnou osobu.

Povinná osoba může žádost o poskytnutí minimálních údajů odmítnout z důvodů stanovených zákonem. Pokud povinná osoba žádost odmítne, sdělí tuto skutečnost písemně s odůvodněním oprávněné osobě, a to do 2 měsíců od obdržení žádosti.

Spory o poskytnutí souboru minimálních údajů řeší Úřad na základě návrhu oprávněné osoby. Správní poplatek činí 2 000,- Kč.

 

Průzkum na místě

Povinná osoba umožní průzkum své fyzické infrastruktury na místě oprávněné osobě na základě její odůvodněné písemné žádosti. O průzkumu fyzické infrastruktury se uzavírá smlouva, jejíž návrh přikládá oprávněná osoba k žádosti. Oprávněná osoba je povinna využít vzor smlouvy o průzkumu fyzické infrastruktury zveřejněný Úřadem. Oprávněná osoba může rovněž využít vzoru zveřejněného povinnou osobou, tato jej však nemá za povinnost zveřejnit.

Povinná osoba může žádost o průzkum své fyzické infrastruktury na místě odmítnout z důvodů stanovených zákonem. Pokud povinná osoba žádost odmítne, sdělí tuto skutečnost písemně s odůvodněním oprávněné osobě, a to do 1 měsíce od obdržení žádosti.

Spory o průzkum fyzické infrastruktury na místě řeší Úřad na základě návrhu oprávněné osoby. Správní poplatek činí 2 000,- Kč.

 

Koordinace stavebních prací

U stavebních prací financovaných zcela nebo zčásti z veřejných prostředků povinná osoba umožní oprávněné osobě koordinaci stavebních prací za účelem zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, a to na základě písemné žádosti. O koordinací stavebních prací se uzavírá smlouva, jejíž návrh přikládá oprávněná osoba k žádosti. Oprávněná osoba je povinna využít vzor smlouvy o koordinaci stavebních prací zveřejněný Úřadem. Oprávněná osoba může rovněž využít vzoru zveřejněného povinnou osobou, tato jej však nemá za povinnost zveřejnit.

Povinná osoba žádosti o koordinaci stavebních prací vyhoví, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Pokud povinná osoba žádost odmítne, sdělí tuto skutečnost písemně s odůvodněním oprávněné osobě a Úřadu.

Spory o koordinaci stavebních prací řeší Úřad na základě návrhu oprávněné nebo povinné osoby. Správní poplatek činí 10 000,- Kč.

 

Poskytování údajů o stavebních pracích

Povinná osoba poskytne oprávněné osobě údaje o plánovaných nebo prováděných stavebních pracích financovaných z veřejných prostředků a týkajících se fyzické infrastruktury na základě její odůvodněné písemné žádosti za podmínek a v rozsahu stanovených zákonem. Tyto údaje poskytne povinná osoba současně i Úřadu. Podání této žádosti nepodléhá povinnosti úhrady správního poplatku.

Spory o poskytnutí údajů o stavebních pracích řeší Úřad na základě návrhu oprávněné osoby. Správní poplatek činí 2 000,- Kč.

 

Fyzická infrastruktura uvnitř budovy

Oprávněná osoba má právo ukončit svou vysokorychlostní síť elektronických komunikací v prostorách koncového uživatele, pokud infrastruktura uvnitř budovy umožňující připojení vysokorychlostní sítě neexistuje a pokud s tím koncový uživatel souhlasí.

Povinná osoba umožní přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy nebo k přístupovému bodu budovy oprávněné osobě na základě její odůvodněné písemné žádosti. O přístupu k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy se uzavírá smlouva, jejíž návrh přikládá oprávněná osoba k žádosti.

Spory o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy řeší Úřad na základě návrhu oprávněné nebo povinné osoby. Správní poplatek činí 2 000,- Kč

Obecně podle zákona platí, že povinná osoba umožní oprávněné osobě přístup k fyzické infrastruktuře, k fyzické infrastruktuře uvnitř budov, průzkum fyzické infrastruktury na místě, popř. koordinaci stavebních prací za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny. Obdobné platí i pro poskytování údajů o stavebních pracích.

 

Rozhodování Úřadu

a) Rozhodování sporů

 • Na návrh oprávněné osoby o
  • poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infrastruktuře (§ 7)
  • průzkum fyzické infrastruktury na místě (§ 9)
  • poskytnutí údajů o stavebních pracích (§ 12)

 

 • Na návrh oprávněné nebo povinné osoby o
  • přístup k fyzické infrastruktuře (§ 5)
  • koordinaci stavebních prací (§ 10)
  • přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy (§ 14)

Proti rozhodnutí Úřadu o sporu a proti rozhodnutí o neposkytnutí souboru minimálních údajů nebo jeho části není přípustný rozklad, přezkumné řízení ani obnova řízení.

b) Rozhodování o přestupcích

 • Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že neinformuje oprávněnou osobu o důvodech odmítnutí žádosti podle § 5, 7, 9, 10 a 12 zákona
 • Oprávněná osoba se dopustí přestupku tím, že nezajistí ochranu údajů.

Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

c) Ukládání donucovacích pokut

Úřad vymáhá splnění povinností uložených rozhodnutím Úřadu ukládáním donucovacích pokut, jejichž jednotlivá výše nesmí přesáhnout 100 000 Kč u fyzické osoby a 1 000 000 Kč u právnické nebo podnikající fyzické osoby.

 

Top