Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska je úřední deska Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“), jejíž obsah je nepřetržitě přístupný veřejnosti, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Prostřednictvím elektronické úřední desky provádí Úřad jako správní orgán zejména doručování písemností formou veřejné vyhlášky podle obecných předpisů o správním řízení.

Dále Úřad na elektronické úřední desce uveřejňuje skutečnosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Top