Vyhlášení výběrového řízení 2012

12.7.2012

OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, že jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje podle § 21 zákona výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Podmínky tohoto vyhlášení jsou uvedeny ve Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, čj. ČTÚ-120 780/2012-613 (dále jen „Vyhlášení“), uveřejněném podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona v částce 9/2012 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy. Přihlášky do výběrového řízení je možno podávat Úřadu za podmínek podle Vyhlášenínejpozději do 10. 9. 2012.

čj. ČTÚ-120 780/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra

Celé znění textu Vyhlášení (bez příloh) a Přílohy 4 Vyhlášení – Aukčního řádu po opravě zřejmých nesprávností je zveřejněno zde.

ANOUNCEMENT The Czech Telecommunication Office published its Invitation to tender for the award of the rights to use radio frequencies for providing a public communications network in the 800 MHz, 1800 MHz and 2600 MHz bands

The complete wording of the ITT (without appendices) and the Appendix 4 to the ITT – Auction Rules after the corrigendum of obvious inaccuracies is published here.

 

 

Soubory ke stažení
Top