Strategie rozvoje IS ČTÚ

OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00025
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.4a – Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)
Oblast podpory: 4.4a.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název partnera projektu: Projekt nemá partnera
plánovaný rozpočet projektu: 2 329 188,60 Kč
max. příspěvek ze strukturálních fondů EU: 85 %
Zahájení realizace projektu: 1. dubna 2010
Ukončení realizace projektu: 28. února 2011

Záměr projektu

V souladu s Usnesením vlády č. 757/2007 optimalizovat strategii rozvoje IS ČTÚ a tím dosáhnout optimalizace využití lidských zdrojů, zefektivnění procesů podporovaných IS a efektivnějšího využívání rozpočtových prostředků.

Cíl projektu

Vytvořit Strategii rozvoje informačního systému Úřadu, tj. analyzovat současný stav IS ČTÚ, popsat stav jeho dílčích celků, stanovit kritické komponenty systému, definovat slabá a silná místa IS ČTÚ, příležitosti a hrozby a stanovit strategii rozvoje všech dílčích komponent systému tak, aby optimálně podporovala cíle a úkoly Úřadu.

Cílové skupiny

Zaměstnanci Úřadu.

Klíčové aktivity

Cíle bylo dosaženo realizací 4 klíčových aktivit:

  • Klíčová aktivita č. 1 – analýza současného stavu, která se soustředila na:
  1. zachycení informací o stavu rozvoje IS/ICT ČTÚ. Zdrojem těchto informací byly strukturované rozhovory s určenými pracovníky ČTÚ, písemné podklady a připomínky předané v rámci oponentury předcházející verze analýzy;
  2. zjištění potřeb a problémů, které mají být řešeny v dalších etapách rozpracování strategie. Potřeby identifikované v této části zpracování strategie představovaly pouze první reflexi zjištěného stavu a nebyly v žádném případě jejími prioritami. Systematicky byly potřeby zpracovány teprve ve výstupu zvaném Rozdílová analýza, která představovala analýzu proveditelnosti cílů a úkolů, které budou teprve stanoveny;
  • Klíčová aktivita č. 2 – stanovení cílového stavu s ohledem na:
  1. potřeby a problémy vnímané vedením Úřadu (strategickým týmem);
  2. potřeby a problémy vnímané pracovníky informatiky a uživateli (technickými týmy);
  • Klíčová aktivita č. 3 – rozdílová analýza, která představovala vyhodnocení cílového stavu rozvoje informatiky ČTÚ z pohledu proveditelnosti a základní představy o akcích, nezbytných k jejich realizaci;
  • Klíčová aktivita č. 4 – strategie rozvoje včetně akčního plánu, jehož cílem je zajistit postupné dosažení stavu, jež byl formulován jako vize informatiky Úřadu.

Tiskové zprávy

Český telekomunikační úřad zahájil v dubnu 2010 práce na projektu „Strategie rozvoje informačního systému Českého telekomunikačního úřadu“. Projekt je veden pod registračním číslem CZ.1.04/4.1.00/48.00025 v rámci výzvy č. 48 – Efektivní správní úřad a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dne 28. 2. 2011 byl úspěšně ukončen projekt „Strategie rozvoje IS ČTÚ“ hrazený z operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Cílem projektu bylo vytvoření ucelené strategie rozvoje informačního systému Českého telekomunikačního úřadu na období 2011–2015.

Napsali o nás

  • 3. 3. 2010 | Tvorba nové strategie umožní lépe využívat informační systémy

„Finance z Evropské unie se neomezují pouze na financování projektů výstavby nových objektů nebo školení zaměstnanců. Velká část podpory jde i do vytváření strategií, které mají za úkol zlepšit efektivitu a celkový chod státních úřadů. Této možnosti využil i Český telekomunikační úřad. Z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost mu byla přiznána podpora ve výši téměř 2 miliónů Kč na vytvoření strategie rozvoje informačního systému. Celkové náklady projektu pak dosáhnou 2,3 mil. Kč.“
(Zdroj: Tvorba nové strategie umožní lépe využívat informační systémy. Newsletter Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, 2010, č. 1, s. 4.)

 

Kontaktní osoba: Jan Pavlík, pavlikj@ctu.cz
Vytvořeno / Změněno: 5. 12. 2011 / 13. 7. 2016

 

Galerie
WorkshopStrategii rozvoje IS ČTÚ pořádaný dne 2. 9. 2010 na O 635, Ústí nad Labem
Top