Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Základní informace o činnosti Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) jsou k nahlédnutí u informačního kiosku ve vstupní hale v sídle Úřadu, Sokolovská 219, Praha 9, nebo na této internetové stránce (viz Povinně zveřejňované údaje).

Žádost o informaci je možno podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím elektronické pošty. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Úřadu (podatelna@ctu.cz). Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Úřadu a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost označení Úřadu, adresu pro doručování a skutečnost, že se žadatel domáhá informací podle zákona č. 106/1999 Sb., případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, nejedná se o žádost podle tohoto zákona.

Top