Vyhlášky

Poslední aktualizace provedena dne: 20.12.2023  

Neoficiální úplné znění předpisů lze po zadání jejich čísla nalézt zde nebo zde.

Vyhláška
číslo
Název
109/2023 Sb.     o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb
380/2022 Sb.     o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení
182/2022 Sb.     o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby
58/2022 Sb.     o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu
52/2022 Sb.     o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací
51/2022 Sb.     o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení
529/2021 Sb.    o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu
582/2020 Sb.    o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
515/2020 Sb.     o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů
361/2019 Sb.    o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
82/2018 Sb.     o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
267/2017 Sb.    o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, ve znění pozdějších předpisů
260/2016 Sb.    o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
170/2016 Sb.    o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
169/2016 Sb.    o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
168/2016 Sb.    o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
175/2015 Sb.     o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky
162/2015 Sb.     o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
63/2015 Sb.     o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců
317/2014 Sb.     o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů
462/2013 Sb.     o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby, ve znění pozdějších předpisů
466/2012 Sb.     o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby, ve znění pozdějších předpisů
465/2012 Sb.     o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, ve znění pozdějších předpisů
464/2012 Sb.     o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
434/2012 Sb.     o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů
433/2012 Sb.     o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality
357/2012 Sb.     o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
241/2012 Sb.     o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů, ve znění pozdějších předpisů
135/2012 Sb.     o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby
22/2011 Sb.     o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech
360/2010 Sb.     kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání, ve znění pozdějších předpisů
105/2010 Sb.     o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění pozdějších předpisů
398/2009 Sb.     o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
268/2009 Sb.     o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
194/2009 Sb.     o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
193/2009 Sb.     o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
163/2008 Sb.     o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání
290/2007 Sb.     o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání, ve znění pozdějších předpisů
117/2007 Sb.     o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
388/2006 Sb.     o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
336/2005 Sb.     o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv
161/2005 Sb.     o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení, ve znění pozdějších předpisů
160/2005 Sb.     kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů a způsob jejich předávání k uveřejnění
158/2005 Sb.     kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí
157/2005 Sb.     o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, ve znění pozdějších předpisů
156/2005 Sb.     o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
155/2005 Sb.     o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódu, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, ve znění pozdějších předpisů
138/2000 Sb.     o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách
Top