ePodatelna

Elektronická podatelna Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ,,ČTÚ‘‘) je určena pro příjem všech elektronických podání kromě hromadných podání subjektů podnikajících v elektronických komunikacích.

Elektronická adresa: podatelna@ctu.cz

Elektronická adresa na podání návrhu spotřebitele: spotrebitelskespory@ctu.cz

K 1. červenci 2006 ČTÚ uvedl do provozu elektronické podatelny na jednotlivých oblastních pracovištích, které jsou určeny pouze pro hromadná podání návrhů na rozhodování sporů o plnění povinnosti k peněžitému plnění, subjekty podnikajícími v elektronických komunikacích.

Odbor pro oblast Praha: podatelna.praha@ctu.cz
Odbor pro jihočeskou a západočeskou oblast podatelna.plzen@ctu.cz
podatelna.ceske.budejovice@ctu.cz
Odbor pro severočeskou oblast: podatelna.usti.nad.labem@ctu.cz
Odbor pro východočeskou oblast: podatelna.hradec.kralove@ctu.cz
Odbor pro jihomoravskou oblast: podatelna.brno@ctu.cz
Odbor pro severomoravskou oblast: podatelna.ostrava@ctu.cz

Podání návrhu spotřebitele (fyzické osoby nepodnikající) ve sporu v elektronických komunikacích nebo poštovních službách lze učinit rovněž přes e-mailovou adresu spotrebitelskespory@ctu.cz. Pro podání je vhodné využít formuláře č. 2 „Námitka proti vyřízení reklamace na neposkytnutí/špatné poskytnutí služby, vyúčtování ceny“ nebo č. 3 „Ostatní spory“.

Možnosti elektronického podání

 1. Prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu podatelna@ctu.cz
 2. Prostřednictvím datové schránky (identifikátor a9qaats)
 3. Na technickém nosiči dat (CD). Nosič můžete doručit do podatelny Českého telekomunikačního úřadu, Sokolovská 219, Praha 9 nebo podatelen odborů pro oblasti ČTÚ. Úřední dny a hodiny, ve kterých jsou otevřeny podatelny ČTÚ:
pondělí, středa 7.45 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 7.45 – 16.15 hod.
pátek 7.45 – 14.45 hod.

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelny nebo na doručovací adresu ČTÚ.

Požadavky na elektronická podání

Přípustné formáty elektronického podání vycházejí z Přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, v platném znění.

 • Přípustné formáty elektronického podání prostřednictvím e-mailu:
  pdf, xml, fo, zfo, htm, html, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp2, mp3, isdoc, isdocx, edi, dwg, shp, dbf, shx, prj, qix, sbn, sbx, dgn, gml, gfs, xsd
 • Přípustné formáty elektronického podání prostřednictvím datové schránky:
  pdf, xml, fo, zfo, htm, html, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp2, mp3, isdoc, isdocx, edi, dwg, shp, dbf, shx, prj, qix, sbn, sbx, dgn, gml, gfs, xsd

Jednou e-mailovou nebo datovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech připojených příloh) je 10 MB.

Příjem a zpracování elektronických podání

Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti a validity elektronického podpisu (je-li požadován), přítomnosti viru.

Elektronický podpis

Uznávaný elektronický podpis je založený na kvalifikovaném certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Pro příjem podání v ČTÚ se jedná o certifikáty certifikačních autorit, kterým byla udělena akreditace pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb:

Pravidla potvrzování doručení elektronických podání

O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele e-mailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání, pokud z přijatého elektronického podání lze zjistit elektronickou adresu odesílatele. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, v potvrzení pak bude důvod nepřijetí uveden.

Potvrzení přijetí elektronického podání:

Vzor potvrzení přijetí elektronického podání:

,,Elektronické podání bylo doručeno elektronické podatelně Českého telekomunikačního úřadu dne: DD/MM/RRRR v HH/MM/SS
Identifikační údaje podání:
Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance:
Uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance ČTÚ:‘‘.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Zásady pro elektronické podání podle kterých je možné vůči ČTÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

a) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Podání učiněné elektronicky musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.). Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání (§ 37 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.).
 • Pokud podání učiněné v elektronické podobě není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se uznávaným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.).
 • Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se jím navrhuje (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).

Pro usnadnění některých elektronických podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou k dispozici formuláře (formát zfo), které je možné po vyplnění zaslat na elektronickou podatelnu.

b) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Elektronické podání ve věcech poplatků lze učinit datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (§ 71 odst. 1 daňového řádu).
 • Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakovaně doplněno způsobem uvedeným výše (§ 71 odst. 3 daňového řádu).

c) Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
    o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno, kdo jej činí a rovněž elektronická adresa žadatele (§ 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.).

Tato žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronická podání zaslaná Úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Top