Přehled přestupků

Český telekomunikační úřad jako ústřední orgán státní správy zpracovává přehledy přestupků podle § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů:

  • na úseku působnosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • na úseku působnosti podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • na úseku působnosti zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů,
  • na úseku zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
  • na úseku zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
  • a na úseku zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Český telekomunikační úřad tyto přehledy přestupků zveřejnuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na svém webu, nejpozději do konce čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po roce, pro jehož období se přehledy přestupků zpracovávají.

Top