Zákony

Poslední aktualizace provedena dne: 20.12.2023

Neoficiální úplné znění předpisů lze po zadání jejich čísla nalézt zde nebo zde.

Zákon
číslo
Název
171/2023 Sb.   o ochraně oznamovatelů
67/2023 Sb.   o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online
194/2017 Sb.   o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
297/2016 Sb.   o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
250/2016 Sb.   o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
134/2016 Sb.   o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
90/2016 Sb.   o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
340/2015 Sb.   o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
250/2014 Sb.   o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
234/2014 Sb.   o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
181/2014 Sb.   o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
255/2012 Sb.   o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
90/2012 Sb.   o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb.   občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
341/2011 Sb.   o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
155/2010 Sb.   kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, ve znění pozdějších předpisů
285/2009 Sb.   který se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů
281/2009 Sb.   kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů
280/2009 Sb.   daňový řád (nahrazuje s účinností ode dne 1. ledna 2011 do té doby platný zákon č. 337/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů
227/2009 Sb.   kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
222/2009 Sb.   o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
111/2009 Sb.   o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
300/2008 Sb.   o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
182/2006 Sb.   o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
69/2006 Sb.   o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů
412/2005 Sb.   o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
348/2005 Sb.   o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
206/2005 Sb.   o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů
127/2005 Sb.   o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
634/2004 Sb.   o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
500/2004 Sb.   správní řád, ve znění pozdějších předpisů
499/2004 Sb.   o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
480/2004 Sb.   o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
18/2004 Sb.   o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
231/2001 Sb.   o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
365/2000 Sb.   o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
29/2000 Sb.   o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
106/1999 Sb.   o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
22/1997 Sb.   o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
484/1991 Sb.   o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
483/1991 Sb.   o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
526/1990 Sb.   o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Top