Evropský regulační rámec

Evropský regulační rámec pro elektronické komunikace je souborem harmonizovaných pravidel pro regulaci sítí a služeb elektronických komunikací. Stanovuje také úkoly a pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů a Evropské komise s cílem zajistit harmonizované uplatňování regulačního rámce v celém Společenství. Regulační rámec, který byl do českého právního řádu transponován zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vstoupil v platnost publikováním v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 4. 2002. Základem tohoto regulačního rámce bylo pět směrnic:

  • Směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice);
  • Směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice);
  • Směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice);
  • Směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě);
  • Směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o ochraně soukromí).

Evropská komise má povinnost fungování směrnic pravidelně přezkoumávat. 18. prosince 2009 byly v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněny novelizační směrnice:

  • Směrnice 2009/140/ES, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací; a
  • Směrnice 2009/136/ES, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele;
  • Nařízení (ES) č. 1211/2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu.

V roce 2012 bylo k regulačnímu rámci přiřazeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. Na základě Nařízení o mezinárodním roamingu Evropská komise vydala Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1203/2012, o odděleném prodeji regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii, kterým stanovila podrobná pravidla pro oddělený prodej maloobchodních roamingových služeb v celé Unii, včetně podrobných pravidel technického řešení pro zavedení odděleného prodeje služeb a podrobných pravidel informačních povinností domovských poskytovatelů vůči jejich roamingovým zákazníkům o možnosti zvolit si roamingové služby poskytované jakýmkoli alternativním poskytovatelem roamingu.

Výsledkem druhého přezkumu regulačního rámce je aktuálně platná Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace 

Pro usnadnění provádění Kodexu vydalo Sdružení evropských regulačních orgánů v sektoru elektronických komunikací (BEREC) řadu Pokynů, z nichž některé jsou k dispozici i v českém překladu. Předpisy revidovaného regulačního rámce Evropské unie pro elektronické komunikace v anglickém i českém jazyce jsou dostupné na vyžádání v ČTÚ nebo je lze dohledat na anglických nebo českých webových stránkách Úředního věstníku Evropské unie a webových stránkách EK.

 

Top