Zákon o střetu zájmů

Problematika střetu zájmů je upravena především zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o střetu zájmů“).

Veřejní funkcionáři

Zákon o střetu zájmů definuje veřejné funkcionáře, kterým je stanovena celá řada povinností, zejména povinnost upřednostňovat veřejný zájem před zájmy osobními včetně zákazu ohrozit veřejný zájem. Rovněž stanoví omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost jejich funkci s některými jinými funkcemi a upravuje povinnost podávat formou čestného prohlášení různé druhy oznámení, která mají evidenčním a kontrolním orgánům sloužit ke zjištění skutečností nasvědčujících případné existenci střetu zájmů. Mezi tato oznámení patří

  1. oznámení o osobním zájmu,
  2. oznámení o činnostech,
  3. oznámení o majetku a
  4. oznámení o příjmech, darech a závazcích.

Veřejným funkcionářem se pro účely Českého telekomunikačního úřadu v souladu se zákonem o střetu zájmů rozumí člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, ředitel sekce a ředitel odboru.

Centrální registr oznámení

Evidenčním orgánem pro veřejné funkcionáře byl Český telekomunikační úřad, který vedl registr oznámení v listinné a od roku 2008 i v elektronické podobě. Novelou zákona o střetu zájmů, vyhlášenou jako zákon č. 14/2017 Sb., s účinností od 1. 9. 2017 došlo mimo jiné k vytvoření Centrálního registru oznámení v režii Ministerstva spravedlnosti. Centrálním evidenčním orgánem se stalo Ministerstvo spravedlnosti, jakožto ústřední správní úřad pro oblast střetu zájmů. Veškerá oznámení tak veřejný funkcionář podává Ministerstvu spravedlnosti v elektronické podobě prostřednictvím centrálního registru oznámení nebo prostřednictvím portálu veřejné správy datovou zprávou s ověřenou totožností. Český telekomunikační úřad se namísto evidenčního orgánu stal tzv. orgánem podpůrným.

Nahlížení do centrálního registru oznámení

Zákon o střetu zájmů zaručuje každému právo prvním dnem po lhůtě stanovené zákonem o střetu zájmů pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři na tato oznámení nahlížet v rozsahu stanoveném v § 14b odst. 1 a 2. Na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího. Na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti.

Žádosti o nahlížení - podmínky a způsob podání

Žádost o nahlížení musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo
  • elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Žádost by měla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), obsahovat rovněž právní zájem odůvodňující nahlédnutí na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů, resp. účel dalšího využití těchto osobních údajů, byť se nejedná o povinnou náležitost žádosti.

Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

Podněty k prošetření veřejného funkcionáře

Na oprávnění veřejnosti nahlížet do Centrálního registru oznámení navazuje právo každého sdělit Ministerstvu spravedlnosti skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení. Ministerstvo spravedlnosti má povinnost do 30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámit tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Podpůrný orgán

Český telekomunikační úřad, jakožto orgán podpůrný, identifikuje a zapisuje veřejné funkcionáře náležející do oboru jeho působnosti (konkrétně podpůrný orgán nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce zapíše údaje do centrálního registru oznámení).

Podpůrný orgán má povinnost do 1. září 2022 uchovávat oznámení veřejných funkcionářů a žádosti o nahlížení na tato oznámení, které byly podány do 31. srpna 2017, nedochází k jejich nahrávání do centrálního registru oznámení. Evidence a uchovávání těchto oznámení probíhá pouze pro případy žádostí o nahlížení na některé z nich; v takových případech podpůrný orgán postoupí oznámení Ministerstvu spravedlnosti, které nahlížení žadateli umožní. Podpůrný orgán tedy stran těchto oznámení nevykonává žádnou kontrolní činnost a ani přímo nevyřizuje podané žádosti o nahlížení či podněty k prošetření veřejného funkcionáře - tyto podpůrný orgán pouze postoupí Ministerstvu spravedlnosti, které je k jejich vyřízení příslušné.  

Bližší informace k podobě a funkci registru včetně role Ministerstva spravedlnosti ČR naleznete na webové adrese Ministerstva spravedlnosti ČR.

Odkaz na Centrální registr: https://cro.justice.cz/

Kontakt na evidenční orgán

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

telefon: +420 221 997 111
DS: kq4aawz
e-mail: OSZ@msp.justice.cz 

Kontakt na podpůrný orgán

Český telekomunikační úřad
Odbor personální
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

telefon: +420 224 004 771
DS: a9qaats
e-mail: 601@ctu.cz

Top