Liberalizovaný poštovní trh

OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00015
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.4a – Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)
Oblast podpory: 4.4a.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název partnera projektu: Projekt nemá partnera
PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU:​ 17 118 700,00 Kč
max. příspěvek ze strukturálních fondů EU: 85 %
Zahájení realizace projektu: 1. ledna 2011
Ukončení realizace projektu: 30. září 2013

Záměr projektu

Připravit Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) na završení postupného procesu liberalizace poštovního trhu transpozicí do národní legislativy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (tzv. třetí poštovní direktiva).

Cíl projektu

Vytvořit efektivní systém nástrojů pro regulaci trhu poštovních služeb v liberalizovaném prostředí; zajistit, aby regulace podporovala rozvoj rovných konkurenčních podmínek pro všechny subjekty působící na tomto trhu; zajistit využívání stávajících nástrojů a procesů použitelných pro sektor poštovních služeb.

Cílové skupiny

Zaměstnanci ČTÚ, uživatelé a poskytovatelé poštovních služeb na území České republiky.

Klíčové aktivity

Cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace tří klíčových aktivit.

  • Klíčová aktivita č. 1 byla zaměřena na provedení analýzy stávajícího stavu poskytování poštovních služeb, vytvoření metodiky a nástrojů pro efektivní sledování poštovního trhu a následnou implementaci těchto nástrojů prostřednictvím elektronického formuláře příp. formulářů pro sběr dat. Součástí aktivity bylo vyhodnocení dopadů zavedení monitorovacího systému na subjekty působící na relevantním trhu a možnost zajištění spolupráce s Českým statistickým úřadem v souvislosti se statistickým zjišťováním. Elektronický sběr dat byl úspěšně doplněn o import dat podnikatelů v oblasti poštovních služeb a systém jako celek je plně funkční.
  • Klíčová aktivita č. 2 řešila problematiku tzv. čistých nákladů (náklady, které by poskytovateli poštovních služeb nevznikly, kdyby neměl povinnost poskytovat základní služby). Podařilo se vytvořit komplexní nástroj, který byl mj. podkladem při tvorbě prováděcích předpisů k zákonu o poštovních službách a který bude dále využíván při ověřování výše čistých nákladů, pokud poskytovatel základních služeb o jejich úhradu požádá. Dále byl vytvořen nákladový model poštovní sítě, využitelný pro kontrolu nákladovosti jednotlivých základních služeb.
  • Klíčová aktivita č. 3 byla zaměřena na analýzu a nástroje pro oznamování podnikání v oblasti poštovních služeb a vedení evidence oznámených podnikatelů. Shrnuje stávající praxi v jiných členských státech EU a analyzuje situaci v ČR. Získané podklady také sloužily pro přípravu návrhu vyhlášky o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb. Součástí výstupu projektu bylo také vytvoření evidence podnikatelů v oblasti poštovních služeb, která je provázána s ostatními systémy ČTÚ a veřejně přístupná na webových stránkách ČTÚ. Další podstatnou částí projektu bylo stanovení souboru parametrů pro sledování dostupnosti poštovních služeb. Zde byla vytvořena analýza, jejíž výsledky byly prezentovány na veřejném workshopu a po zohlednění vybraných připomínek byl na základě tohoto výstupu připraven návrh vyhlášky o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování.

Tiskové zprávy

Český telekomunikační úřad zahájil 1. ledna 2011 práce na projektu pod názvem „Systém nástrojů regulačního orgánu pro účely zajištění konkurenčního prostředí pro poskytování poštovních služeb na liberalizovaném poštovním trhu“. Projekt bude realizován nejpozději do 31. prosince 2012.

V minulém týdnu uspořádal Český telekomunikační úřad workshop věnovaný přípravě prováděcích právních předpisů k právě projednávané novele zákona o poštovních službách. Zúčastnili se ho poslanci PSP ČR, zástupci veřejné správy a místních samospráv a zástupci provozovatelů poštovních služeb včetně České pošty.

Napsali o nás

  • 7. 6. 2012 | ČTÚ připravila workshop k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám

„V minulém týdnu uspořádal Český telekomunikační úřad workshop věnovaný přípravě prováděcích právních předpisů k právě projednávané novele zákona o poštovních službách. Zúčastnili se ho poslanci PSP ČR, zástupci veřejné správy a místních samospráv a zástupci provozovatelů poštovních služeb včetně České pošty.

V první části informoval ČTÚ o změnách, které se dotknou vzniku oprávnění podnikat na trhu poštovních služeb. Představil rovněž návrhy souvisejících formulářů, které mají být využity pro veřejně přístupnou evidenci podnikatelů a jejich aktivit. Podnikatelé budou mimo jiné nově oznamovat údaje o své činnosti zahrnující rozsah poskytovaných poštovních služeb, územní rozsah a údaje o své poštovní síti.“

Zdroj: ČTÚ připravila workshop k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám [online]. Publikováno: 7. 6. 2012 [cit. 2012-06-07]. Dostupné z <http://www.itbiz.cz/tiskove-zpravy/ctu-pripravila-workshop-k-priprave-provadecich-predpisu-k-postovnim-sluzbam>

 

Kontaktní osoba: Jan Pavlík, pavlikj@ctu.cz
Vytvořeno / Změněno: 21. 11. 2011 / 13. 7. 2016

 

Galerie
Zasedání hodnotící komise k ZŘ 011 Metodika sběru dat, evidence subjektů a stanovení parametrů dostupnosti služeb, 15. 2. 2012, Praha
Druhý workshop na téma metodika určení nehmotných výhod poskytovatele univerzální služby, 11. 4. 2012, Praha
Třetí workshop na téma metodika výpočtu čistých nákladů poskytovatele univerzální služby, 3. 5. 2012, Praha
První workshop k metodice pro oznamování a evidenci podnikatelů působících na poštovním trhu a definovanému souboru parametrů pro sledování dostupnosti poštovních služeb, 31. 5. 2012, Praha
První workshop k metodice pro oznamování a evidenci podnikatelů působících na poštovním trhu a definovanému souboru parametrů pro sledování dostupnosti poštovních služeb, 31. 5. 2012, Praha
První workshop k metodice pro oznamování a evidenci podnikatelů působících na poštovním trhu a definovanému souboru parametrů pro sledování dostupnosti poštovních služeb, 31. 5. 2012, Praha
Školení zaměstnanců ČTÚ Metodika sběru dat o poštovním trhu, 5. 6. 2012, Praha
Zasedání hodnotící komise k ZPŘ 012 LRIC model poštovních služeb, 11. 1. 2013, Praha
Top