Implementace doporučení komise EK — LRIC

OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00020
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.4a – Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)
Oblast podpory: 4.4a.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název partnera projektu: Projekt nemá partnera
plánovaný rozpočet projektu: 20 239 000,00 Kč
max. příspěvek ze strukturálních fondů EU: 85 %
Zahájení realizace projektu: 1. ledna 2010
Ukončení realizace projektu: 31. prosince 2012

Záměr projektu

Hlavním záměrem projektu bylo vytvoření nástrojů k zefektivnění regulace a dosažení transparentnosti činnosti ČTÚ při cenové regulaci.

Přestože ve většině členských zemí Evropské unie existuje určitá forma nákladové orientace regulovaných cen, upozorňuje Evropská komise na rozdíly ve výběru a uplatňování nástrojů pro zjišťování nákladů pro kalkulace těchto cen a považuje to za okolnost, která může mít dopad na regulovaný trh.

Tento projekt byl zaměřen na implementaci Doporučení komise č. 2009/396/ES o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU a Doporučení komise č. 2010/572/EU ze dne 20. 9. 2010 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) C (2010) 6223, kterými se Evropská komise snaží uvést do souladu postup regulátorů v jednotlivých zemích.

Doporučovanou metodou pro regulaci sazeb je metoda dlouhodobých přírůstkových nákladů (LRIC). Uplatnit tuto metodu v praxi znamená zejména vytvořit matematické modely pro kalkulaci nákladů sítí elektronických komunikací a služeb poskytovaných na těchto sítích.

Cíl projektu

Hlavním cílem je zefektivnění regulace a dosažení transparentnosti činnosti Úřadu prostřednictvím vytvoření metodik pro výpočet regulovaných cen.

Klíčové aktivity

Cíle bylo dosaženo postupnou realizací klíčových aktivit. V rámci jednotlivých klíčových aktivit byly vytvořeny tyto metodiky, které jsou postupně zaváděny do regulační praxe:

  • Metodika LRIC, včetně modelu, pro službu ukončení volání ve veřejných mobilních sítích

V lednu 2012 byla dokončena část „Metodika LRIC, včetně modelu, pro službu ukončení volání ve veřejných mobilních sítích“. Vytvořený nákladový model LRIC pro službu ukončení volání (terminace) ve veřejné mobilní síti a související dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu (viz zde). Tento model byl použit pro výpočet ceny za službu ukončení volání ve veřejné mobilní síti ve správních řízeních vedených se společnostmi Telefónica Czech Republic, a.s., T−Mobile Czech Republic a.s.Vodafone Czech Republic a.s.

  • Metodika LRIC, včetně modelu, pro službu ukončení volání ve veřejných pevných sítích

V listopadu 2012 byla dokončena část „Metodika LRIC, včetně modelu, pro službu ukončení volání ve veřejných pevných sítích“. Vytvořený nákladový model LRIC pro službu ukončení volání (terminace) ve veřejných sítích poskytovaných v pevném místě a související dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu (viz zde). Tento model použil Úřad pro výpočet ceny za službu ukončení volání ve veřejné síti v pevném místě ve správním řízení vedeném se společností Telefónica Czech Republic, a.s.

  • Broadbandový nákladový model

V prosinci 2012 byla dokončena část „Broadbandový nákladový model“ Předmětem této části projektu bylo vytvoření nákladového modelu pro kalkulaci cen širokopásmového přístupu ve veřejných pevných sítích (s ohledem na sítě nové generace) za účelem kontroly plnění uložených nápravných opatření, kontroly stlačování marží a případného ukládání cenové regulace. Broadbandový model obsahuje tři funkčně samostatné sub-modely pro výpočet cen za zpřístupnění účastnického vedení (relevantní trh č. 4), výpočet cen za velkoobchodní širokopásmový přístup (relevantní trh č. 5) a výpočet cen za maloobchodní širokopásmový přístup.

  • Metodika určení rizikové prémie pro investice do sítí nové generace

V říjnu 2012 byla dokončena část „Metodika určení rizikové prémie pro investice do sítí nové generace“. Cílem této části bylo určit hodnotu rizikové prémie pro kvantifikovatelná investiční rizika operátora s významnou tržní silou spojená s investicí při budování přístupové sítě z optických vláken. O výslednou hodnotu rizikové prémie bude navýšena riziková přirážka, která vstupuje do výpočtu ukazatele WACC jako jedna z proměnných určujících náklady vlastního kapitálu. Hodnota ukazatele WACC je stanovena v Opatření obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura.

  • Metodika vedení oddělené evidence nákladů a výnosů při geografické segmentaci trhu

V prosinci 2012 byla dokončena část „Metodika vedení oddělené evidence nákladů a výnosů při geografické segmentaci trhu“. Hlavním cílem této části byl návrh systému sledování nákladů, výnosů a vloženého kapitálu za vymezené územní trhy a návrh způsobu přecenění aktiv na současné ceny.

Cílové skupiny

Zaměstnanci Úřadu.

Tiskové zprávy

Český telekomunikační úřad zahájil v dubnu 2010 práce na projektu pod názvem „Implementace Doporučení Komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU do regulace cen Českým telekomunikačním úřadem.“

Rada Českého telekomunikačního úřadu odsouhlasila využití nákladového modelu LRIC pro výpočet maximální velkoobchodní ceny za ukončení volání (terminaci) v mobilních sítích. Ty budou platné již od roku 2013. ČTÚ rovněž dokončuje obdobný nákladový model LRIC pro výpočet cen za terminaci v pevných sítích.

Napsali o nás

  • 27. 8. 2010 | Levnější volání

„Český telekomunikační úřad pokračuje v realizaci doporučení Komise Evropských společenství o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích EU. Pro koncové zákazníky bude mít tato směrnice jednoduchý důsledek – snížení cen volání.“
(Zdroj: Levnější volání. Chip. 2010, č. 09, s. 30. ISSN 1210-0684.)

 

Kontaktní osoba: Jan Pavlík, pavlikj@ctu.cz
Vytvořeno / Změněno: 23. 11. 2011 / 13. 7. 2016

 

Galerie
Workshop riziková prémie WACC, 15. 11. 2012, Praha
Workshop riziková prémie WACC, 15. 11. 2012, Praha
Workshop broadband, 7. 12. 2012, Praha
Workshop broadband, 7. 12. 2012, Praha
Top