Přehled vybraných rozhodnutí o sporech podle zákona č. 127/2005 Sb. - § 129

Poř.
číslo
Věc Rozhodnutí
(čj. / ze dne)
24. Zamítnutí neplatně sjednané smluvní pokuty (částečně v těle smlouvy, částečně s odkazem na všeobecné podmínky a Ceník poskytovatele služeb) s odkazem na nález Ústavního soudu čj. ČTÚ-727/2016-603
ze dne 15.12.2017
23. Přiznání snížené výše náhrady nákladů řízení za právní zastoupení s odkazem na judikaturu Ústavního soudu čj. ČTÚ-66 127/2016-603
ze dne 20.11.2017
22. Zamítnutí neplatně sjednané smluvní pokuty vyúčtované jako „Rozdíl standard/věrnostní cena“ čj. ČTÚ-84 394/2016-603
ze dne 2.5.2017
21.

Vymáhání členského příspěvku za poskytování služeb elektronických komunikací

čj. ČTÚ-14986/2017-603
ze dne 28. 6. 2017
20. Zamítnutí neplatně sjednaných smluvních pokut z důvodu výkonu práva, absence písemného ujednání a v rozporu s dobrými mravy čj. ČTÚ-19 931/2011-631/V. vyř.-HrV
ze dne 18. 12. 2015
19. Zamítnutí neplatně sjednané smluvní pokuty s odkazem na nález Ústavního soudu čj. ČTÚ-146 349/2012-637/III. vyř.-SaK
ze dne 12. 11. 2015
18. Námitka proti vyřízení reklamace – omezená výše úhrady při předčasném ukončení smlouvy dle § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích čj. ČTÚ-45 816/2014-603
ze dne 2. 4. 2015
17. Určení platnosti smluvního ujednání o délce doby trvání smlouvy čj. ČTÚ-85 056/2013-603 
ze dne 6. 10. 2014
16. Způsob učinění podání adresovaného správnímu orgánu čj. ČTÚ-19 462/2014-603 
ze dne 29. 8. 2014
15. Výpověď smlouvy dle ustanovení § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích (ve znění účinném do 3. 12. 2014) čj. ČTÚ-13 056/2014-603 
ze dne 20. 8. 2014
14. Spor o zaplacení dlužných cen za smluvní pokutu; všeobecné podmínky čj. ČTÚ-29 311/2014-603 
ze dne 17. 7. 2014
13. Aplikovatelnost přechodného ustanovení k tzv. Husákově novele ZEK (č. 214/2013 Sb.) čj. ČTÚ-20 827/2014-603 
ze dne 30. 6. 2014
12. Smluvní ujednání o aktivaci jiného telefonního čísla při nepřenesení telefonního čísla účastníka čj. ČTÚ-89 460/2013-603 
ze dne 21. 1. 2014
11. K opožděné námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytování služby čj. ČTÚ-88 756/2013-603 
ze dne 12. 11. 2013
10. K povinnosti písemné formy sjednání smluvní pokuty a k náhradě nákladů řízení v případě částečného úspěchu ve věci čj. ČTÚ-51 819/2011-603 
ze dne 21. 5. 2012
9. Ke lhůtě pro odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele podle § 57 odst. 1 Občanského zákoníku čj. ČTÚ-113 061/2011-603 
ze dne 10. 4. 2012
8. K nedostatku kompetence ČTÚ k rozhodování o sporech týkajících se služeb obsahu čj. ČTU-42 821/2011-603 
ze dne 29. 3. 2011
7. K podmínkám platnosti ujednání o smluvní pokutě čj. 13 613/2008-603 
ze dne 29. 9. 2008
6. Ke vzniku smlouvy uzavřené konkludentně čj. 52 292/2007-603 
ze dne 17. 1. 2008
5. Ke vzniku smlouvy zasílané poštovní dodejkou čj. 71 196/2008-603 
ze dne 27. 10. 2008
4. K nedostatku kompetence ČTÚ k rozhodování o námitce proti vyřízení reklamace týkající se služby obsahu čj. 73 409/2007-603 
ze dne 31. 3. 2008
3. K povinnosti informovat účastníka o přesměrování na službu se zvláštním tarifem a jeho ceně čj. 26 409/2006-603/II. vyř. 
ze dne 1. 8. 2006
2. K povinnosti účastníka hradit cenu za služby po celou dobu trvání účastnické smlouvy čj. 39 003/2005-603 
ze dne 20. 4. 2006
1. K povinnosti účastníka hradit cenu za služby v případě ztráty telefonního přístroje čj. 33 398/2005-603 
ze dne 3. 2. 2006
Top