Poplatky za využívání rádiových kmitočtů

Výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů jsou stanoveny nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel. Poplatky za využívání rádiových kmitočtů se uhrazují na účet číslo 19-60426011/0710 vedený u České národní banky Praha, pobočka Praha 1, Na Příkopě 28, konstantní symbol 308 (platba bankovním převodem) nebo 379 (platba poštovní poukázkou). Variabilní symbol příslušné platby se uvede ve tvaru XXXXyyyyyy, kde XXXX označuje čtyřmi číslicemi rok, za který je poplatek uhrazován a yyyyyy je číslo individuálního oprávnění.

Top