Působnost ČTÚ

Působnost Českého telekomunikačního úřadu je dána zejména:

 • zákonem č. 127/2005 Sb.,
  o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 29/2000 Sb.,
  o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 194/2017 Sb.,
  o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 206/2005 Sb.,
  o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 69/2006 Sb.,
  o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 634/1992 Sb.,
  o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákonem č. 67/2023 Sb.,
  o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online.

Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

 • Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména:
 • a) vydává všeobecná oprávnění, rozhoduje o jejich změně nebo zrušení a vede evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích,
 • b) vydává opatření obecné povahy,
 • c) provádí analýzy relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací, určuje podniky s významnou tržní silou (§ 53) a ukládá jim zvláštní povinnosti,
 • d) stanovuje poskytovatele univerzální služby v elektronických komunikacích a přezkoumává poskytování univerzální služby,
 • e) stanovuje čisté náklady na poskytování univerzální služby, rozhoduje o povinnosti vrátit finanční prostředky neoprávněně čerpané na úhradu čistých nákladů poskytování univerzální služby a rozhoduje, zda výše čistých nákladů představuje pro jejího poskytovatele neúnosnou zátěž,
 • f) vydává rozhodnutí o ceně a vykonává kontrolu cen v oblasti elektronických komunikací,
 • g) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,
 • h) spolupracuje s příslušnými národními regulačními orgány členských států, Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Sdružením BEREC a s Komisí,
 • i) ukládá povinnosti nepeněžitého plnění,
 • j) ověřuje odbornou způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení,
 • k) vykonává působnost uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti elektronických komunikací nebo pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost vykonávána mimo Českou republiku státními příslušníky členských států Evropské unie nebo jejich rodinnými příslušníky,
 • l) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,
 • m) vykonává státní kontrolu elektronických komunikací, vyhledává a odstraňuje zdroje rušení,
 • n) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností,
 • o) vykonává správu rádiových kmitočtů a čísel, včetně vedení jejich databáze,
 • p) provádí výběrová řízení a monitorování dodržování závazků vyplývajících držitelům přídělů rádiových kmitočtů z výběrových řízení,
 • q) zabezpečuje harmonizaci využívání rádiového spektra a harmonizaci číslovacích plánů,
 • r) zřizuje a spravuje radiokomunikační účet,
 • s) předkládá Ministerstvu věcné návrhy právních předpisů v oblasti elektronických komunikací a spolupracuje s Ministerstvem na jejich přípravě,
 • t) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti elektronických komunikací v rozsahu zmocnění podle tohoto zákona,
 • u) zabezpečuje oznamovací a informační povinnost ve vztahu ke Komisi v otázkách patřících do jeho působnosti,
 • v) vykonává státní statistickou službu,
 • w) zabezpečuje mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací v případech stanovených vládou,
 • x) získává a zpracovává v rámci statistického zjišťování údaje z oblasti elektronických komunikací od subjektů vykonávajících komunikační činnosti a fyzických osob za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a poskytuje jednotlivé údaje získané při statistickém zjišťování Ministerstvu,
 • y) zabezpečuje vydávání Telekomunikačního věstníku prostřednictvím portálu veřejné správy,
 • z) rozhoduje o uložení povinnosti změnit smlouvu nebo její zveřejněný návrh pro veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo pro zajištění připojení k veřejné komunikační síti podle § 63 odst. 5,
 • aa) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených z moci úřední na jeho základě,
 • bb) provozuje informační systémy podle tohoto zákona a automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra,
 • cc) zpřístupňuje informace o udělených právech k využívání rádiových kmitočtů a o využívání rádiového spektra,
 • dd) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska své působnosti,
 • ee) posuzuje a sleduje otázky formování trhu a hospodářské soutěže z hlediska přístupu k otevřenému internetu.

Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména:

 • a) provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních služeb a přezkoumává nutnost uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby,
 • b) vede evidenci provozovatelů a uděluje určenému provozovateli, který má povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby, poštovní licenci,
 • c) stanovuje čisté náklady na poskytování a zajišťování základních služeb, rozhoduje o povinnosti vrátit finanční prostředky neoprávněně čerpané na úhradu čistých nákladů a rozhoduje, zda výše čistých nákladů představuje pro držitele poštovní licence nespravedlivou finanční zátěž,
 • d) vydává rozhodnutí o ceně základních služeb a vykonává kontrolu cen v oblasti poštovních služeb, včetně poštovních služeb do zahraničí, a cen za přístup k poštovní infrastruktuře,
 • e) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,
 • f) spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské unie s obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání údajů a informací stanovených zákonem, rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblast regulace poštovních služeb vyplývají z členství České republiky v Evropské unii,
 • g) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,
 • h) vykonává státní kontrolu v oblasti poštovních služeb,
 • i) vykonává státní statistickou službu, včetně sběru dat, v oblasti poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb,
 • j) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem,
 • k) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti poštovních služeb v rozsahu zmocnění podle toho zákona,
 • l) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených z moci úřední na jeho základě,
 • m) rozhoduje o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 4,
 • n) stanovuje, vybírá a vymáhá platby na účet pro financování základních služeb.  

Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména:

 • a) zajišťuje funkci jednotného informačního místa,
 • b) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,
 • c) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností uložených rozhodnutími podle tohoto zákona,
 • d) projednává přestupky.

Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména:

 • a) projednává správní delikty a přestupky,
 • b) vybírá a vymáhá pokuty. 

Český telekomunikační úřad vykonává i další činnosti, pokud to vyplývá z ustanovení výše uvedených právních předpisů anebo jiných právních předpisů.

Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména:

a) kontroluje při výkonu své působnosti (oblast poštovních služeb a služeb elektronických komunikací) též plnění povinností podle tohoto zákona a při zjištění nedostatků, zejména porušení povinností podle tohoto zákona, předává podklady k sankčnímu řízení Ministerstvu průmyslu a obchodu, popřípadě Ministerstvu financí,

b) spolupracuje dále s orgány uvedenými v písmenu a) na příslušných řízeních.  

Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5a, § 6, § 9, § 11 až 13, § 15 až 16 a v § 19 na úseku služeb elektronických komunikací a poštovních služeb.

Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 67/2023 Sb., o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online

Český telekomunikační úřad podle tohoto zákona zejména:

 • a) vykonává dohled nad prováděním zvláštních opatření podle čl. 5 Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online, a v rámci výkonu dohledu může provádět kontrolu podle kontrolního řádu,
 • b) na základě žádosti poskytovatele hostingových služeb nebo z moci úřední rozhoduje o tom, že poskytovatel hostingových služeb již není podle čl. 5 odst. 4 výše zmíněného nařízení vystaven teroristickému obsahu,
 • c) je-li to nezbytné k zajištění spolehlivého plnění povinností poskytovatele hostingových služeb podle uvedeného nařízení, může Český telekomunikační úřad tomuto poskytovateli nařídit využívání specializovaného elektronického systému spravovaného Europolem (dále jen „systém Europolu“), je-li zřízen, ke komunikaci podle § 7 odst. 1.,
 • d) spolupracuje s policií a ministerstvem v rámci čehož si s těmito orgány vyměňuje informace, včetně osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění úkolů podle nařízení, s příslušnými orgány jiných členských států Evropské unie nebo států, které jsou smluvními stranami Evropského hospodářského prostoru, a s Europolem, a to i prostřednictvím systému Europolu, je-li zřízen,
 • e) předává Evropské komisi informace uvedené v čl. 21 zmíněného nařízení, které mu byly předány Policií, ministerstvem a poskytovateli hostingových služeb,
 • f) zveřejňuje výroční zprávy podle čl. 8 výše uvedeného nařízení,
 • g) může uložit poskytovateli hostingových služeb k vymožení jim uložené povinnosti donucovací pokutu nepřevyšující 100000 Kč,
 • h) podle tohoto zákona projednává přestupky a vybírá a vymáhá pokuty.
Top