Nařízení vlády

Poslední aktualizace provedena dne: 20.12.2023  

Neoficiální úplné znění předpisů lze po zadání jejich čísla nalézt zde nebo zde.

Nařízení
vlády
číslo
Název
172/2016 Sb.   o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
117/2016 Sb.   o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
178/2015 Sb.   o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb, ve znění pozdějších předpisů
161/2015 Sb.   o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
144/2015 Sb.   o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
137/2015 Sb.   o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou, ve znění pozdějších předpisů
136/2015 Sb.   o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
135/2015 Sb.   o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
36/2019 Sb.   o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
1/2019 Sb.   o oborech státní služby, ve znění pozdějších předpisů
92/2015 Sb.   o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
304/2014 Sb.   o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
302/2014 Sb.   o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
351/2013 Sb.   kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
180/2013 Sb.   kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
432/2010 Sb.   o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
278/2008 Sb.   o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
161/2008 Sb.   o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)
500/2021 Sb.   o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami, ve znění pozdějších předpisů
341/2017 Sb.   o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
154/2005 Sb.   o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
153/2005 Sb.   o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání, ve znění pozdějších předpisů
251/2003 Sb.   kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Top