Elektronická podání v procesu správního řízení

OP IOP

Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/07.06407
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.1a – Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence
Oblast podpory: 6.1.1a – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Název partnera projektu: Projekt nemá partnera
PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU:​ 10 702 672,00 Kč
MAX. PŘÍSPĚVEK ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU: 85 %
Zahájení realizace projektu: 1. února 2010
Ukončení realizace projektu: 29. dubna 2012

Záměr projektu

Záměrem projektu „Elektronická podání v procesu správního řízení“ je zefektivnění významné části činností Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) v procesu životního cyklu správního řízení a obecně spojené s přijímáním dokumentů. Realizace projektu umožní zároveň pozitivně ovlivnit způsob komunikace s podnikateli a s veřejností, kladný dopad bude mít i na rozvoj znalostí zaměstnanců Úřadu zejména při práci s informačními technologiemi. Projekt bude mít v neposlední řadě inovativní vliv na snížení administrativního zatížení Úřadu přenosem rutinní činnosti na výpočetní techniku a na elektronizaci Úřadu.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření a implementace programového vybavení pro příjem elektronického podání při zahájení a průběhu správních řízení. Příjem elektronických podání bude přímo navazovat na Modulární správní systém (MOSS) a na systém spisové služby GINIS tak, aby se odstranil ruční přepis podání do těchto systémů a umožnil se tak rychlý a bezchybný přenos údajů z podání přímo do provozovaných informačních systémů. Mezi hlavní přínosy projektu patří odstranění zbytečné administrativní zátěže značného počtu zaměstnanců Úřadu, čímž jim bude umožněno věnovat se hlavní náplni jejich práce.

Cílové skupiny

Zaměstnanci Úřadu, občané a organizace podávající podněty pro správní řízení.

Klíčové aktivity

Cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace pěti klíčových aktivit.

  • Klíčová aktivita č. 1 – Analýza současného stavu

Z procesního hlediska byl analyzován současný stav při příjmu dokumentů na Úřadě. Strukturovaný přístup k analýze procesů byl zajištěn aplikováním obecného rámce tak, aby byly jasně specifikovány základní procesy. Pro základní procesy byly identifikovány hlavní činnosti a relevantní pracovní pozice, které se na realizaci činností podílejí. V rámci technologického hlediska byly zachyceny základní charakteristiky existujících systémů a podpůrné ICT infrastruktury a možné způsoby jejich napojení na procesy příjmu dokumentů.

  • Klíčová aktivita č. 2 – Stanovení cílového stavu řešení

Stanovení cílového stavu bylo nezbytné s ohledem na procesy při příjmu dokumentů, a to zejména s ohledem na novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, a s respektováním požadavků na efektivnost a bezpečnost procesů a informačních technologií. Při definici cílového stavu musí být vzaty v úvahu i další faktory zahrnující obecně uznávané postupy, požadovaná funkcionalita jednotlivých systémů, možnosti doručování dokumentů, požadavky uživatelů a externí navazující systémy (např. ISDS). Cílový stav bude definován rovněž ve dvou základních dimenzích, které byly použity pro analýzu současného stavu, tj. procesní a technologické. Výstupem klíčové aktivity č. 2 bude dokument „Analýza současného stavu a stanovení cílového stavu“.

  • Klíčová aktivita č. 3 – Provedení rozdílové analýzy

Rozdílová analýza spočívala v porovnání současného a cílového stavu tak, aby byly identifikovány oblasti, ve kterých je nutná změna či doplnění. Tyto oblasti budou následně posuzovány s cílem určení základního způsobu odstranění rozdílu a s ohledem na jeho dopad na činnosti Úřadu. Účelem tohoto zkoumání bylo zjistit konkrétní skutečnosti pro identifikaci klíčových procesů a technologií. Posledním krokem v této etapě byla identifikace způsobů, jakými lze dosáhnout cílového stavu. V případě existence více variant k odstranění rozdílů byly posouzeny výhody a nevýhody jednotlivých variant. Následně byla vybrána nejvhodnější varianta z pohledu relevantních okolností a specifik Úřadu s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti. Výstupem byl dokument „Rozdílová analýza, návrh procesů a technologií“.

  • Klíčová aktivita č. 4 – Návrh procesů a technologií

Návrh změn a optimálního řešení byl stanoven v předchozí etapě Identifikace rozdílů a návrh optimálního přístupu k řešení. V této etapě byly vypracovány podrobné scénáře při příjmu podání ve všech přípustných podobách (elektronické i listinné) a všemi přípustnými komunikačními kanály. Zároveň bylo stanoveno, jakými technickými a programovými prostředky budou navržené procesy podporovány.

  • Klíčová aktivita č. 5 – Implementace programové podpory

Náplní této klíčové aktivity bylo vytvoření programového vybavení pro podporu stanovených procesů, zajištění technického vybavení a vlastní implementace informačního systému do technické infrastruktury Úřadu. Před implementací řešení do provozního prostředí probíhaly testy na testovacím prostředí, školení uživatelů, pilotní provoz, akceptační a připomínkové řízení.

Tiskové zprávy

Český telekomunikační úřad zavádí nový typ interaktivních elektronických formulářů, které nahradí formuláře týkající se žádostí o udělení individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, zkoušek odborné způsobilosti, evidenčních listů, oprávnění k využívání čísel a oznámení komunikační činnosti.

Napsali o nás

  • 15. 10. 2012 | ČTÚ zefektivnil správní řízení

„Přinášíme Vám další rozhovor z naší série rozhovorů s příjemci dotací z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tentokrát jsme navštívili Český telekomunikační úřad a Ing. Ivanu Peškovou, koordinátorku projektu „Elektronická podání v procesu správního řízení“. Projekt zaměřený na zefektivnění procesů v rámci správního řízení díky zavedení interaktivních elektronických formulářů a softwaru pro příjem elektronických podání byl tento rok zdárně ukončen. Ing. Pešková tak mohla zhodnotit průběh realizace a konkrétní přínosy výstupů projektu.“

Zdroj: ČTÚ zefektivnil správní řízení [online]. Publikováno 15. 10. 2012 [cit. 2012-10-15]. Dostupné z http://www.osf-mvcr.cz/uploads/Rozhovor_Peskova_CTU.pdf

 

Kontaktní osoba: Jan Pavlík, pavlikj@ctu.cz
Vytvořeno / Změněno: 16. 1. 2012 / 13. 7. 2016

 

Top