Vyhlášení výběrového řízení 2013

15.8.2013

OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, že jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje podle § 21 zákona výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Podmínky tohoto vyhlášení jsou uvedeny ve Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, čj. ČTÚ-77 777/2013-613 (dále jen „Vyhlášení“), uveřejněném podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona v částce 10/2013 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy. Přihlášky do výběrového řízení je možno podávat Úřadu za podmínek podle Vyhlášení nejpozději do 12.00 hodin dne 30. září 2013.

čj. ČTÚ-77 777/2013-613
odbor správy kmitočtového spektra

ANNOUNCEMENT The Czech Telecommunication Office published its Invitation to tender for the award of the rights to use radio frequencies for providing a public communications network in the 800 MHz, 1800 MHz and 2600 MHz bands

Soubory ke stažení
Top