Amatérská služba

Setkávám se s pojmem „koncese“. Jaká je souvislost s pojmem individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů?

Pojem koncese je dříve užívaný, resp. zažitý pojem spojený s oprávněním radioamatéra vysílat. V dnešní terminologii je správný pojem „individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů“ který vyplývá z platné legislativy.

Jaké další specifické podklady je nutné přiložit k žádosti o prodloužení doby platnosti individuálního oprávnění amatérské služby?

K žádosti o prodloužení doby platnosti není nutné připojit žádné další specifické podklady a lze postupovat podle informací uvedených v otázce na prodloužení doby platnosti v sekci Žádosti o individuální oprávnění (obecně) výše. Doporučujeme však v žádosti uvést nejen číslo individuálního oprávnění, jehož doba platnosti je předmětem prodloužení, ale také volací značku přidělenou tímto oprávněním.

Častá chyba – odesílání formulářů k průkazům odborné způsobilosti namísto formuláře k individuálnímu oprávnění.

Průkazy odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské služby (tj. HAREC a NOVICE) mají neomezenou platnost, tj. není nutné žádat o prodloužení jejich doby platnosti. Tyto průkazy rovněž neobsahují fotografii držitele, proto ji není nutné přikládat. Pro usnadnění žádosti prosím využívejte příslušné formuláře týkající se amatérské služby, nikoliv formuláře určené k žádostem o udělení průkazu odborné způsobilosti.

Došlo u mě ke změně trvalého bydliště/dalšího stanoviště. Má to nějaký vliv?

Ano, pokud je takové stanoviště uvedeno na individuálním oprávnění. V takovém případě se jedná o technickou změnu přidělených rádiových kmitočtů a je třeba zažádat o změnu ve stávajícím individuálním oprávnění, resp. udělení nového oprávnění a uhradit správní poplatek jako v případě žádosti o nové individuální oprávnění.

Mám průkaz odborné způsobilosti a bojím se, že mi propadne.

Doba platnosti průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby (amatérská stanice) odpovídající třídy není omezena. Proto není nutné zasílat žádost o prodloužení jeho doby platnosti. Je však nutné vždy včas požádat o prodloužení doby platnosti individuálního oprávnění, na jehož základě lze fakticky využívat přidělení rádiové kmitočty.

Jsem cizinec. Mohu provozovat amatérskou stanici na území ČR bez oprávnění?

Cizí státní příslušník je oprávněn na území České republiky provozovat stanici bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, jestliže

a) je držitelem licence CEPT nebo jejího ekvivalentu uznaného CEPT,

b) pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než 3 měsíce a

c) podobnou výhodu poskytuje občanům České republiky rovněž stát, jehož je příslušníkem.

Jsem cizinec a požaduji individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Cizím státním příslušníkům z členských zemí CEPT se uděluje oprávnění na základě předložení průkazu HAREC nebo jeho ekvivalentu uznaného CEPT. Volací značka je tvaru OK8 a dvě nebo tři písmena.

Top