Dodávání balíků

Ve snaze posílit důvěru spotřebitelů i podnikatelů v přeshraniční elektronický obchod v rámci jednotného evropského trhu zavedla Evropská komise nová pravidla pro služby dodávání balíků. Spotřebitelé tak získají lepší přehled, jaké ceny si účtují jednotliví poskytovatelé služeb dodávání balíků.

Dne 2. května 2018 bylo v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků (dále jen „nařízení“). V souvislosti s tímto nařízením vydala Evropská komise prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1263 ze dne 20. září 2018, kterým se stanoví formuláře pro předkládání informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644, dne 26. dubna 2019 byla v Úředním věstníku zveřejněna jeho oprava. Druhá oprava tohoto prováděcího nařízení týkající se českého znění byla v Úředním věstníku zveřejněna dne 11. září 2019.

Vydáním tohoto nařízení Evropská unie směřuje k dosažení jednoho z cílů Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě v oblasti zajištění efektivnějšího a cenově dostupnějšího přeshraničního dodávání balíků.

Nařízení má přispět ke zvýšení transparentnosti cen a získání přehledu o přeshraničním dodáváním balíků. Nařízení se týká dodávání balíků, za které jsou považovány zásilky obsahující zboží s hmotností do 31,5 kg jiné než zásilky obsahující písemnost.

Informační povinnosti z nařízení dopadají na všechny poskytovatele služeb dodávání balíků s výjimkou poskytovatelů, kteří mají méně než 50 zaměstnanců (v průměru za předchozí kalendářní rok a zapojených do poskytování služeb dodávání balíků), pokud nejsou usazeni ve více než jednom členském státě Evropské unie. Službami dodávání balíků se rozumí služby zahrnující výběr, třídění, přepravu a dodávání balíků.

Top