Jak postupovat při nekvalitním příjmu rozhlasového nebo televizního signálu

Poslední aktualizace provedena dne: 01.11.2022

Přechodem z analogového na digitální (DVB-T) televizní vysílání byly odstraněny některé projevy degradace kvality přijímaných signálů – projevující se zejména šumem a odrazy (tzv. „duchy“) v obraze. V další fázi přechodem na systém vysílání DVB-T2 došlo ke zvýšení kvality přenášeného obrazu (možnost vysílání s vysokým rozlišením). Pro vyloučení degradace signálu je však třeba i v případě DVB-T2 zajistit dostatečnou kvalitu přijímaného TV signálu a eliminovat případná rušení, způsobovaná provozem ostatních zařízení.

Nejčastější příčiny zhoršení kvality přijímaného TV nebo R signálu

 • přijímaný signál má nedostatečnou úroveň, nebo je nekvalitní z důvodu vícecestného šíření vlivem odrazů od okolního terénu (nedostatečné pokrytí signálem),
 • k zastínění signálu nebo jeho degradaci odrazy došlo z důvodu nové výstavby nadzemních objektů a související stavební činností v okolí místa televizního příjmu,
 • použití nekvalitního přijímacího zařízení (tj. antény, zesilovače, anténního svodu a přijímače) nebo jeho nevhodná instalace nebo závada některé z jeho částí,
 • nedostatečná odolnost přijímacího zařízení vůči silnému signálu blízkého vysílače (např. mobilních rádiových sítí zejména 4G a 5G, VKV nebo DAB rozhlasu, radaru atd.),
 • v časově omezené době vznik mimořádných podmínek šíření rádiových vln (např. při inverzi) příjmem vzdálených vysílačů pracujících na stejném kanálu.

Zhoršení kvality příjmu televizního signálu

Rušený, nekvalitní nebo nedostatečný TV signál se projevuje následovně:

 • kostičkování nebo zastavení (zamrznutí) obrazu,
 • krátkodobý výpadek nebo zkreslení (cvaknutí, „kliks“) zvuku,
 • ztráta obrazu i zvuku,
 • selhání nebo nenaskočení programu (kanálu),
 • obraz a zvuk nejsou synchronizovány.

V případě vzniku nebo při přetrvávajících potížích s kvalitou příjmu doporučuje Český telekomunikační úřad postupovat následovně:

 1. Posluchač (divák) musí vždy nejprve zajistit kontrolu vlastního přijímacího zařízení.
  1. Při příjmu prostřednictvím individuální antény:
   • zkontrolovat instalaci přijímacího zařízení, zejména venkovní antény (její vhodnost pro přijímaný kanál, mechanický stav, upevnění, směrování a polarizaci), zesilovače (nutnost a vhodnost jeho použití), anténního svodu (celistvost, správné připojení, použití symetrizačního členu) a vlastního přijímače (bezchybnou funkci a správné naladění na přijímaný kmitočet),
   • prostřednictvím vnitřní (pokojové) nebo jiné náhražkové antény většinou nelze kvalitní příjem zcela zajistit,
   • v případě pochybností je vhodné učinit dotaz na kvalitu příjmu u sousedů v okolí.
  2. Při příjmu prostřednictvím společného rozvodu, tj. televizního kabelového rozvodu (TKR) nebo společné antény (STA):
   • zkontrolovat celistvost účastnické šňůry včetně jejího správného připojení a vlastní přijímač (jeho bezchybnou funkci a správné naladění na přijímaný kmitočet)
   • v případě pochybností je vhodné učinit dotaz na kvalitu příjmu u sousedů,
   • v případě, že není zjištěna závada vlastního přijímacího zařízení v bytě, kontaktovat provozovatele společného rozvodu, který by měl ověřit funkčnost společného rozvodu, případně zajistit odstranění závady společného rozvodu.

Pokud v krátké době nedojde k obnovení normální funkce set-top boxu nebo digitálního přijímače, lze doporučit jeho restart vytažením síťového napájecího přívodu na několik minut, případně nové naladění přijímaných kanálů postupem podle návodu výrobce.

 1. V případě nedostatečného pokrytí území signálem TV nebo R programu je třeba, aby orgány místní samosprávy požadovaly jeho zlepšení u provozovatele příslušného TV nebo R programu nebo u firem, zabývajících se vysíláním TV a R signálů.
 2. V případě přetrvávajících problémů se sníženou kvalitou příjmu a při bezchybné funkci přijímacího zařízení posluchače (diváka) a společného rozvodu (TKR nebo STA), je možné požádat Český telekomunikační úřad o zjištění zdroje rušení podle § 100 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). V případě pochybností může ČTÚ požadovat potvrzení odborné firmy o nezávadnosti přijímacího zařízení.
 3. Při vzniku problémů v souvislosti s mimořádnými podmínkami šíření rádiových vln, zejména v období inverzí (trvají vždy po omezenou dobu) nelze, kromě přeladění na příjem jiného kanálu, je-li to možné, zajistit pomoc.

Oznámení nekvalitního příjmu televize a rozhlasu podle bodu 3 přijímají a vyřizují místně příslušná pracoviště ČTÚ, jejichž adresy a kontakty naleznete na stránce: Kontakty – na místně příslušná pracoviště ČTÚ. Diváci, kteří mají problém s kvalitou příjmu televize mohou také využít webového formuláře zde.

Top