Kontakty na vedoucí pracovníky ČTÚ

Upozornění: Níže uvedené e-mailové kontakty neslouží k příjmu podání podle správního řádu. K tomuto účelu lze využít výlučně elektronické podatelny ČTÚ.

Poslední aktualizace provedena dne: 05.02.2024

Útvar/funkce Jméno Kontakty
Předseda Rady ČTÚ Ing. Marek Ebert 224 004 602 / 224 004 645
  Samostatné odd. sekretariát předsedy Rady / vedoucí sam. odd. Bc. Barbora Havelková Adámková 224 004 629 / havelkovab@ctu.cz
  Odbor přezkoumávání rozhodnutí / ředitelka odboru Mgr. Marta Kuchařová 224 004 681 / kucharovam@ctu.cz
    Oddělení odvolací I / vedoucí odd. Mgr. Helena Koukalová 224 004 692 / koukalovah@ctu.cz
    Oddělení odvolací II / vedoucí odd. Mgr. Petra Minaříková 224 004 779 / minarikovap@ctu.cz
    Oddělení odvolací III / vedoucí odd. Mgr. Lenka Pospíšilová 224 004 658 / pospisiloval@ctu.cz
  Odbor legislativní a právní / ředitelka odboru Mgr. Šárka Němečková 224 004 766 / nemeckovas@ctu.cz
    Oddělení legislativní / vedoucí odd. Mgr. Marek Beran 224 004 724 / beranm@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů / vedoucí odd.
    Oddělení veřejných zakázek / vedoucí odd. Mgr. Jan Kroj 224 004 711 / krojj@ctu.cz
  Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení / vedoucí sam. odd., bezpečnostní ředitel Ing. Peter Lukáč, MPA 224 004 723 / lukacp@ctu.cz
  Samostatné odd. interního auditu / vedoucí sam. odd. Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D. 224 004 564 / nigrinoval@ctu.cz
  Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb Ing. Hana Hankiewiczová 224 004 761 / hankiewiczovah@ctu.cz
    Oddělení komunikačních činností / vedoucí odd. Ing. Kamil Popelář 224 004 609 / popelark@ctu.cz
    Oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel / vedoucí odd. Ing. Dalibor Hirič 224 004 733 / hiricd@ctu.cz
    Oddělení poštovních služeb / vedoucí odd. Ing. Helena Panýrková 224 004 853 / panyrkovah@ctu.cz
    Oddělení statistiky a správy elektronického sběru dat (ESD) / vedoucí odd. Ing. Veronika Vosáhlová 224 004 730 / vosahlovav@ctu.cz
  Odbor ekonomické regulace / ředitelka odboru Ing. Beáta Smrkovská 224 004 651 / smrkovskab@ctu.cz
    Oddělení cen / vedoucí odd. Ing. Pavel Šubrt 224 004 843 / subrtp@ctu.cz
    Oddělení nákladového účetnictví / vedoucí odd. Ing. Jana Novosadová 224 004 659 / novosadovaj@ctu.cz
    Oddělení analýz relevantních trhů / vedoucí odd. Ing. Jiří Šefčík 224 004 842 / sefcikj@ctu.cz
  Odbor správy kmitočtového spektra / ředitel odboru Ing. Jiří Duchač 224 004 661 / duchacj@ctu.cz
    Oddělení pevné služby / vedoucí odd. Ing. Lukáš Pravda 224 004 676 / pravdal@ctu.cz
    Oddělení rozhlasové služby / vedoucí odd. Ing. Marie Kantorová 224 004 642 / kantorovam@ctu.cz
    Oddělení pozemní pohyblivé služby / vedoucí odd. Ing. Pavel Ellinger 224 004 660 / ellingerp@ctu.cz
    Oddělení koncepce a strategie / vedoucí odd. Ing. Pavel Šístek 224 004 704 / sistekp@ctu.cz
  Samostatné oddělení mezinárodní spolupráce / vedoucí sam. odd. Ing. Zuzana Šifaldová 224 004 606 / sifaldovaz@ctu.cz
Sekce správy vnitřních věcí / ředitel sekce Mgr. David Krupa 224 004 683 / krupad@ctu.cz
  Odbor personální / ředitelka odboru Ing. Ilona Kabelková 224 004 607 / kabelkovai@ctu.cz
    Oddělení pracovněprávních a služebních vztahů / vedoucí odd. Mgr. Andrea Podhorná 224 004 561 / podhornaa@ctu.cz
  Odbor ekonomický / ředitel odboru Mgr. Michal Havelka 224 004 791 / havelkam@ctu.cz
    Oddělení finanční a rozpočtové / vedoucí odd. Ing. Jan Hulík 224 004 786 / hulikj@ctu.cz
    Oddělení spisové služby / vedoucí odd. Mgr. Roman Kolek 224 004 787 / kolekr@ctu.cz
    Oddělení hospodářké správy / vedoucí odd. Mgr. Milan Bača 224 004 793 / bacam@ctu.cz
    Oddělení správy poplatků a pohledávek / vedoucí odd. Ing. Milan Golka 224 004 674 / golkam@ctu.cz
  Odbor informatiky / ředitel odboru
    Oddělení informačních systémů / vedoucí odd. Ing. Ivana Pešková 224 004 605 / peskovai@ctu.cz
    Oddělení technické podpory / vedoucí odd. Ing. Pavel Valeš 224 004 667 / valesp@ctu.cz
    Oddělení řízení rozvoje informačních systémů / vedoucí odd. RNDr. Marika Kopkášová 224 004 591 / kopkasovam@ctu.cz
Sekce rozhodování sporů a ochrany spotřebitele / ředitel sekce Ing. Pavla Keriakos 224 004 134 / keriakosp@ctu.cz
    Oddělení metodiky rozhodování sporů a ochrany spotřebitele / vedoucí odd. Mgr. Michal Špalek 224 004 652 / spalekm@ctu.cz
  Odbor pro oblast Praha / ředitel odboru Ing. Cyril Kantor 224 004 503 / kantorc@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele / vedoucí odd. Ing. Bc. Renata Netopilová 224 004 502 / netopilovar@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů II / vedoucí odd. Mgr. Kateřina Svobodová 224 004 524 / svobodovak@ctu.cz
  Odbor pro jihočeskou a západočeskou oblast / ředitel odboru Ing. David Křeček 375 925 910 / krecekd@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele / vedoucí odd. Mgr. Bc. Marta Pugnerová 377 925 916 / pugnerovam@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů / vedoucí odd. Ing. Lubomír Hošek 386 104 117 / hosekl@ctu.cz
  Odbor pro severočeskou oblast / ředitel odboru Ing. Luboš Mračko 475 309 311 / mrackol@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele / vedoucí odd. Ing. Slavomír Chroust 475 309 371 / chrousts@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů II / vedoucí odd. Mgr. Jaroslav Doležal 475 309 314 / dolezalj@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů III / vedoucí odd. Mgr. Václav Linhart 475 309 318 / linhartv@ctu.cz
  Odbor pro východočeskou oblast / ředitel odboru Ing. Marek Bernard 495 279 311 / bernardm@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele / vedoucí odd. Mgr. Jakub Kotlant 495 279 324 / kotlantj@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů II / vedoucí odd. Libuše Hovorková 495 279 355 / hovorkoval@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů III / vedoucí odd. Ing. Daniela Bönischová 495 279 366 / bonischovad@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů IV / vedoucí odd. Ing. Irena Wagnerová 495 279 344 / wagnerovai@ctu.cz
  Odbor pro jihomoravskou oblast / ředitelka odboru JUDr. Alena Sejková 541 428 610 / sejkovaa@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele / vedoucí odd. Mgr. Ing. Helena Dizdar 541 428 612 / dizdarh@ctu.cz
    Oddělení dozoru specializovaných agend Mgr. Tomáš Ondrejka 541 428 621 / ondrejkat@ctu.cz
  Odbor pro severomoravskou oblast / ředitelka odboru Mgr. Bc. Barbora Čechová 595 138 562 / cechovab@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele / vedoucí odd. Mgr. Kateřina Matoušková 595 138 561 / matouskovak@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů II / vedoucí odd. Ing. Jana Šindelářová 595 138 560 / sindelarovaj@ctu.cz
    Oddělení rozhodování sporů III / vedoucí odd. Mgr. Ctirada Nováková, DiS. 595 138 558 / novakovac@ctu.cz
Sekce kontroly / ředitel sekce Ing. Karel Holek 548 528 313 / holekk@ctu.cz
  Odbor kontroly služeb a monitorování rádiového spektra / ředitel odboru Ing. Miroslav Charbuský 224 004 688 / charbuskym@ctu.cz
    Oddělení monitorování rádiového spektra Tehov / vedoucí odd. Ing. Miroslav Krýza 323 607 064 / kryzam@ctu.cz
    Oddělení monitorování rádiového spektra Karlovice / vedoucí odd. Ing. Petr Holec 573 385 222 / holecp@ctu.cz
    Oddělení kontroly služeb / vedoucí odd. Mgr. Jan Novák 224 004 145 / novakj@ctu.cz
    Oddělení kontroly datových služeb Brno / vedoucí odd. Ing. Karel Tomala 532 124 101 / tomalak@ctu.cz
    Oddělení technické podpory Brno / vedoucí odd. Ing. Pavel Cídl 545 222 901 / cidlp@ctu.cz
  Odbor kontroly / ředitel odboru Ing. Pavel Semenec 475 309 302 / semenecp@ctu.cz
    Oddělení kontroly pro oblast Praha / vedoucí odd. Petr Doubravský, z pověření 224 004 504 / doubravskyp@ctu.cz
    Oddělení kontroly a evidence komunikačních činností / vedoucí odd. Ing. Šárka Hájková 386 104 135 / hajkovas@ctu.cz
    Oddělení kontroly pro jihočeskou a západočeskou oblast / vedoucí odd. Mgr. Pavel Koranda 377 925 928 / korandap@ctu.cz
    Oddělení kontroly pro severočeskou oblast / vedoucí odd. Miloslav Kabeš, z pověření 485 133 215 / kabesm@ctu.cz
    Oddělení kontroly pro východočeskou oblast / vedoucí odd. Ing. Martin Skácel 495 279 322 / skacelm@ctu.cz
    Oddělení kontroly pro jihomoravskou oblast / vedoucí odd. Ing. Milan Grenar, Ph. D. 541 428 614 / grenarm@ctu.cz
    Oddělení kontroly pro severomoravskou oblast / vedoucí odd. Mgr. Jiří Sikora 595 138 570 / sikoraj@ctu.cz
  Oddělení jednotného informačního místa (JIM) / vedoucí odd. Brno Mgr. Martina Mihalovíčová 532 124 106 / mihalovicovam@ctu.cz
  Oddělení správních činností / vedoucí odd. Mgr. Naděžda Šteflová 224 004 124 / steflovan@ctu.cz
Top