Letecká pohyblivá služba

Jaké další specifické podklady je nutné přiložit k žádosti o udělení nového individuálního oprávnění nebo jeho převodu?

Letadlová stanice – k žádosti přiložte kopii zápisu do leteckého rejstříku České republiky, případně kopii rozhodnutí o předběžném přidělení poznávací značky, osvědčení o přidělení poznávací značky letadla nebo kopii technického průkazu letadla uděleného Leteckou amatérskou asociací.

Letecká stanice – k žádosti přiložte osvědčení Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví o provedení kmitočtové koordinace.

Řízení u Úřadu pro civilní letectví nebo Ministerstva dopravy se považuje za předběžnou otázku a Český telekomunikační úřad může přistoupit ke krokům v řízení až po obdržení výše uvedených podkladů žádosti.

Jaké další specifické podklady je nutné přiložit k žádosti o prodloužení doby platnosti individuálního oprávnění letadlové stanice?

K žádosti o prodloužení doby platnosti není nutné připojit další specifické podklady a lze postupovat podle informací uvedených v otázce na dobu platnosti v sekci Žádosti o individuální oprávnění (obecně) výše. Je však doporučeno v žádosti uvést nejen číslo individuálního oprávnění, jehož doba platnosti je předmětem prodloužení, ale také „imatrikulaci“ letadla.

Potřebuji vyměnit vysílací rádiové zařízení, které mám na palubě letadla.

Podejte žádost o změnu stávajícího individuálního oprávnění. Lze postupovat obdobně, jako při podání žádosti o udělení nového oprávnění, viz také informace v sekci Žádosti o individuální oprávnění (obecně) výše. V případě, že nevyužijete některý z předepsaných formulářů, můžete volnou formou uvést, o jaký typ zařízení se jedná, hodnotu použitého výkonu a pokud se nejedná o komunikační zařízení požadovaný kmitočet (kmitočtové pásmo). Výše správního poplatku je stejná jako v případě podání žádosti o nové individuální oprávnění.

Prodal jsem letadlo a jsem stále držitelem individuálního oprávnění.

Pokud nebyl současně s prodejem řešen převod individuálního oprávnění (viz dotaz na změnu držitele oprávnění v sekci Žádosti o individuální oprávnění (obecně) výše), podejte žádost o odnětí tohoto oprávnění. Pokud vám byla stanovena povinnost úhrady ročních poplatků za využívání rádiových kmitočtů, můžete v žádosti požádat o vrácení alikvótní části tohoto poplatku a uvést číslo účtu, kam vám má být případný přeplatek zaslán.

Provádím převod individuálního oprávnění. Jak je to s účelem využití přidělených kmitočtů (komerční/nekomerční)?

Pokud má dojít ke změně stávajícího účelu, je v žádosti (viz také předchozí dotaz) nutné specifikovat účel využití přidělených rádiových kmitočtů a v případě, že budou využívány pro nekomerční (sportovní a rekreační) účely, připojit podepsané čestné prohlášení deklarující tuto skutečnost.

Top