OECD

Vznik

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) oficiálně vznikla v roce 1961.

Cíle

Cílem OECD je především podpora politiky, která povede ke zlepšení ekonomické a sociální situace ve světě, pomáhá při rozvoji prosperity a v boji proti chudobě cestou hospodářského růstu, finanční stability, obchodu a investic, rozvoje technologií, inovacemi, podnikatelskou činností a rozvojem spolupráce.

Slouží jako fórum, kde vlády jednotlivých států sdílí své zkušenosti a hledají řešení společných problémů; analyzuje faktory, které způsobují ekonomické a sociální změny, srovnává data pro predikci budoucího vývoje. Výstupem jsou analýzy, výzkumné práce a doporučení, která slouží vládám jako poradenství pro rozhodování o klíčových oblastech jejich ekonomik.

Struktura

V principu je členství omezeno pouze příslušností země k tržní ekonomice a pluralitní demokracii. ČR se stala členem v roce 1995.

Nejvyšším orgánem OECD je Rada, tvořená ze zástupců členských států a Evropské komise, která má rozhodovací pravomoc a řeší především strategické otázky řízení OECD. Věcné otázky jsou projednávány ve specializovaných Výborech, pracovních a expertních skupinách.  Podporu činnosti Výborů zajišťuje Sekretariát, v jehož čele stojí Generální tajemník.  

Český telekomunikační úřad spolupracuje s OECD formou členství v pracovní skupině pro politiku komunikačních infrastruktur a služeb WP CISP (Working Party on Communication Infrastructure and Service Policy).

Spolupráce ČTÚ s OECD na platformě WP CISP spočívá především v systematickém poskytování informací pro zpracovávané publikace OECD, zejména Digital Economy Outlook.

Jednání

Rada se schází pravidelně na úrovni stálých představitelů při OECD a její rozhodnutí jsou přijímána konsensem. Na úrovni ministrů Rada zasedá jednou ročně k projednání klíčových otázek a ke stanovení priorit činnosti OECD.

domovská stránka http://www.oecd.org/

Top