Milostivé jaro pro provozovatele zařízení RLAN

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dlouhodobě sleduje vývoj v pásmu 2,4 GHz až 71 GHz při provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat (RLAN). ČTÚ zaznamenal při kontrolách v posledním období (rok 2021) výrazný nárust počtu porušení podmínek využívání kmitočtů a provozování zařízení dle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz. Více jak 80 % kontrol odhaluje taková porušení ze strany provozovatelů RLAN, která následně vedou k přestupkovým řízením a sankcím.

ČTÚ si je vědom skutečnosti, že provozovatelé RLAN zajišťovali provoz zařízení v nouzovém stavu, v podmínkách omezeného pohybu a dalších restriktivních opatření, která mohla negativně ovlivnit správu provozovaných zařízení a sítí. ČTÚ si je také vědom toho, že v tomto krizovém období došlo k několika významným úpravám podmínek pro provoz zařízení a využívání kmitočtů dle VO-R/12.

Na základě těchto skutečností dospěl ČTÚ k závěru, že dané problematice je nutné věnovat zvýšenou pozornost, a proto bude v období po 30. červnu 2022 provádět intenzivní kontrolní činnost zaměřenou na dodržování podmínek využívání kmitočtů a provozování zařízení dle všeobecného oprávnění č. VO-R/12.

Vzhledem k tomu, že uvedený záměr je veřejně oznamován s dostatečným předstihem, očekává ČTÚ, že se provozovatelé RLAN do té doby s novými podmínkami pro provoz zařízení nejenom řádně seznámí, ale zejména zařízení a využívání kmitočtů podle VO-R/12 uvedou do souladu s podmínkami stanovenými ve VO-R/12 v účinném znění, zejména co do nastavení parametrů provozovaných zařízení dle podmínek VO-R/12 a úplné a správné registrace zařízení provozovaných v pásmech 5,2 GHz, 5,8 GHz a 60 GHz na portálu ČTÚ rlan.ctu.cz.

ČTÚ tímto zároveň provozovatele RLAN s ohledem na zásadu legitimního očekávání vyrozumívá, že v období po 30. červnu 2022 budou za porušování podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/12 za obdobných skutkových okolností ukládány pokuty ve vyšší výměře než v období před 15. březnem 2022. Doposud nastavená výše pokut totiž zcela zjevně neměla dostatečně odrazující a preventivní účinek.

Top