Online platformy a internetové vyhledávače (P2B)

Dne 23. 3. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, na základě které byl Český telekomunikační úřad pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb – zkráceně nařízení P2B.

Účelem nařízení P2B je posílení práv podnikatelských uživatelů online zprostředkovatelských služeb (online platforem) a internetových vyhledávačů.

Podnikatelským uživatelem se dle nařízení P2B rozumí jakákoliv soukromá osoba jednající v rámci své profesní, nebo obchodní činnosti nebo jakákoliv právnická osoba, která prostřednictvím online zprostředkovatelských služeb nabízí zboží nebo služby spotřebitelům za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.

 

Online zprostředkovatelská služba dle nařízení P2B:

je služba informační společnosti,

- která umožňuje podnikatelským uživatelům nabízet zboží nebo služby spotřebitelům,

- je poskytována podnikatelským uživatelům na základě smluvního vztahu mezi poskytovatelem těchto služeb a podnikatelským uživatelem.

 

Internetový vyhledávač dle nařízení P2B:

je digitální služba,

- která umožňuje uživatelům zadávat dotazy za účelem vyhledávání v zásadě na všech internetových stránkách nebo na všech internetových stránkách v určitém jazyce, výsledek dotazu může být poskytnut v jakémkoli formátu.

 

Nařízení P2B stanovuje soubor závazných pravidel pro zajištění spravedlivého, předvídatelného, udržitelného a důvěryhodného online podnikatelského prostředí v rámci vnitřního trhu s důrazem na transparentnost a možnost domoci se účinné nápravy.

 

Povinnosti poskytovatelů online zprostředkovatelských služeb:

  • Pravidla pro smluvní podmínky

Podmínky musí být snadno dostupné, podrobné, transparentní a napsané jasným a srozumitelným jazykem. Změny podmínek musí poskytovatel oznámit minimálně 15 dnů předem na trvalém nosiči.

  • Viditelnost podnikatelských uživatelů

Identita podnikatelského uživatele musí být na online platformě jasně viditelná.

  • Postup při omezení, pozastavení či ukončení poskytování služeb

Omezení, pozastavení či ukončení poskytování služeb je nutné podnikatelskému uživateli oznámit na trvalém nosiči včetně odůvodnění s odkazem na konkrétní ustanovení podmínek. Ukončení služeb musí poskytovatel, není-li stanoveno jinak, oznámit minimálně 30 dní předem.

  • Pořadí zobrazování nabídek či výsledků vyhledávání

Poskytovatel musí předem poskytnout popis hlavních parametrů, které určují pořadí, a vysvětlit jejich relativní důležitost ve vztahu k ostatním parametrům. Dále musí uvést, jaký vliv bude mít na pořadí jakákoli přímá či nepřímá úplata ze strany uživatele.

  • Transparentnost při nerovném zacházení

Poskytovatel je povinen transparentně uvést všechny případy rozdílného zacházení vůči nabídkám zboží a služeb podnikatelských uživatelů ve vztahu ke svým vlastním nabídkám nebo nabídkám uživatelů, nad kterými má kontrolu.

  • Omezení pro prodej mimo online platformu

V podmínkách musí být transparentně popsána všechna omezení uplatňovaná vůči podnikatelským uživatelům, pokud se rozhodnou nabízet stejné zboží či služby mimo online platformu poskytovatele.

 

Poskytovatelé, kteří nejsou malým podnikem, mají navíc povinnost zavést pro podnikatelské uživatele interní systém vyřizování stížností a určit ve svých smluvních podmínkách alespoň 2 mediátory, se kterými jsou ochotní spolupracovat při mimosoudním řešení sporů.

Mezi online platformy patří např. online tržiště, internetové srovnávače či rezervační platformy (B2C). Nařízení se naopak neuplatní na zprostředkovatelské služby určené výlučně podnikatelům (B2B), online platební služby, reklamní nástroje a na platformy sloužící k bezprostřednímu prodeji zboží a služeb.

 

Povinnosti poskytovatelů internetových vyhledávačů:

  • zveřejnit hlavní parametry, které jsou jednotlivě nebo společně nejvýznamnější při určování pořadí, a relativní důležitost těchto hlavních parametrů,
  • uvést popis každého rozdílného zacházení, které uplatňují vůči nabídkám zboží a služeb uživatelů firemních internetových stránek ve vztahu ke svým vlastním nabídkám nebo nabídkám firemních internetových stránek, nad kterými mají kontrolu.

V případě podnětů a dotazů kontaktujte Oddělení dozoru specializovaných agend: podatelna.brno@ctu.cz.

Soubory ke stažení
Top