Poplatky (obecně)

Na jaké číslo účtu mám uhradit správní poplatek a poplatek za využívání přidělených rádiových kmitočtů?

Číslo bankovního účtu pro úhradu správního poplatku za přidělení kmitočtů, změny nebo prodloužení doby platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je 3711-60426011/0710.

Číslo bankovního účtu pro úhradu poplatku za využívání rádiových kmitočtů je 19-60426011/0710.

Bližší informace o způsobu (variabilní symbol apod.) úhrady správních i ročních poplatků naleznete na stránce Poplatky za individuální a krátkodobá oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Jak zjistím, jakou výši správního poplatku mám uhradit?

Správní poplatek se za přidělení kmitočtů, změny nebo prodloužení doby platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nevyměřuje, a jeho výše přímo stanovena v sazebníku zákona č. 634/2004, o správních poplatcích (položka 112). Bližší údaje o úhradě správního poplatku naleznete na stránce Poplatky za individuální a krátkodobá oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Na jaké číslo účtu mám uhradit poplatek za přidělení krátkodobého oprávnění k využívání přidělených rádiových kmitočtů?

V případě žádosti o udělení krátkodobého oprávnění je poplatek stanoven přímo zákonem o elektronických komunikacích. Bez ohledu na počet požadovaných rádiových kmitočtů je stanoven jednotný poplatek za udělení jednoho krátkodobého oprávnění ve výši 3 000 Kč. Bližší údaje o úhradě správního poplatku naleznete na stránce Poplatky za individuální a krátkodobá oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Jsem držitelem individuálního oprávnění a nevím, kdy se hradí poplatky za využívání přidělených rádiových kmitočtů.

Poplatky za využívání přidělených rádiových kmitočtů uhraďte do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Dále jste jako držitel individuálního oprávnění povinen pravidelně hradit roční poplatek, a to vždy nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku. Pozor, Český telekomunikační úřad nevystavuje žádnou fakturu za účelem úhrady poplatků za využívání přidělených rádiových kmitočtů, ani nevydává žádné potvrzení o jejich úhradě. Platební povinnost vyplývá ze zákona o elektronických komunikacích a výše poplatku je vám stanovena přímo v rozhodnutí o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Kolik činí výše ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů?

Výše ročního poplatku za využívání přidělených rádiových kmitočtů je vždy uvedena v části E (Poplatky) příslušného individuálního oprávnění, případně v samostatném rozhodnutí, došlo-li v době platnosti příslušného oprávnění ke změně výměru ročního poplatku.

Jakým způsobem je vypočtena výše ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů?

Výše a způsob výpočtu ročního poplatku jsou stanoveny nařízením vlády č. 154/2005 Sb. v aktuálním znění pro jednotlivé radiokomunikační služby. Do výpočtu vstupuje řada převážně technických parametrů, např. poplatek za využívání rádiových kmitočtů v sítích pozemní pohyblivé služby záleží na typu rádiové sítě (lokální či celoplošná). Poplatek zpravidla také závisí na hodnotě použitého výkonu, počtu stanic, počtu provozních kanálů, jejich šířce atd. Z tohoto důvodu žádný všeobecně platný a pevně stanovený ceník pro roční poplatky za využívání rádiových kmitočtů neexistuje. Konkrétní výše je vždy výsledkem kombinace technických parametrů požadovaných rádiových kmitočtů.

Častá chyba – odesílání žádostí s úhradou správního poplatku kolkem.

Při úhradě správního poplatku kolkem je nutno kolek nalepit na žádost, protože jinak hrozí, že pokud při manipulaci se zásilkou dojde ke ztrátě kolku, bude žadatel vyzván k úhradě správního poplatku.

Top