Regulace e-komunikací

Regulace e-komunikací

Regulace je prováděna za účelem nahradit chybějící účinky hospodářské soutěže, vytvářet předpoklady pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně konkurenčního prostředí.

Regulace komunikačních činnosti

Komunikačními činnostmi jsou:

 1. zajišťování sítí elektronických komunikací,
 2. poskytování služeb elektronických komunikací,
 3. provozování přístrojů.

Zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a zajišťování sítí elektronických komunikací pro účely bezpečnosti státu se uskutečňují ve veřejném zájmu.

Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je

 1. zajišťování veřejných komunikačních sítí,
 2. poskytování služeb elektronických komunikací.

Podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky mohou za podmínek stanovených zákonem fyzické a právnické osoby, které splňují obecné podmínky. Oprávnění k podnikání vzniká těmto osobám dnem doručení oznámení podnikání, které splňuje náležitosti podle § 13, nestanoví-li zákon jinak.

-----

Úřad podporuje hospodářskou soutěž při zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací a přiřazených prostředků a doplňkových služeb podnikateli zejména tím, že při rozhodování ve své působnosti

 1. zajišťuje, aby uživatelé, včetně zdravotně postižených uživatelů, získali maximální výhody z hlediska možnosti volby služby, ceny a kvality,
 2. zajišťuje, aby nedocházelo k narušování nebo omezování hospodářské soutěže v odvětví elektronických komunikací,
 3. podporuje efektivní investice do infrastruktury a podporují inovaci a
 4. zajišťuje účinnou správu a účelné využívání rádiových kmitočtů a čísel.

Úřad přispívá k rozvoji vnitřního trhu Evropských společenství zejména tím, že

 1. při svém rozhodování odstraňuje překážky pro zajišťování sítí elektronických komunikací, přiřazených prostředků a doplňkových služeb a poskytování služeb elektronických komunikací mezi členskými státy Evropské unie,
 2. při svém rozhodování podporuje zřizování a rozvoj transevropských sítí a interoperabilitu celoevropských služeb mezi členskými státy,
 3. při svém rozhodování zajišťuje, aby za srovnatelných podmínek nedocházelo k diskriminaci mezi podnikateli zajišťujícími sítě nebo poskytujícími služby elektronických komunikací, a
 4. spolupracuje v souladu se zásadou transparentnosti s národními regulačními úřady jiných členských států a s Komisí Evropských společenství na zajištění jednotné regulační praxe při aplikaci příslušných směrnic Evropských společenství.

Úřad dále prosazuje zájmy koncových uživatelů zejména tím, že při své činnosti

 1. zajišťuje, aby všichni koncoví uživatelé měli přístup k univerzální službě podle § 38,
 2. zajišťuje v souladu s ustanoveními tohoto zákona vysokou úroveň ochrany spotřebitelů,
 3. přispívá k zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů a soukromí,
 4. podporuje poskytování jasně formulovaných informací, zejména prosazováním transparentnosti cen a podmínek pro používání veřejně dostupných služeb elektronických komunikací,
 5. řeší v souladu s ustanoveními tohoto zákona potřeby zdravotně postižených koncových uživatelů nebo osob s nízkými příjmy a
 6. podporuje zachování integrity a bezpečnosti veřejných komunikačních sítí.

Úřad je povinen průběžně sledovat a vyhodnocovat účinky uložených nápravných opatření na jednotlivé relevantní trhy i v období mezi jejich analýzami prováděnými podle tohoto zákona. Zjistí-li, že uložené nápravné opatření má na trhy nežádoucí účinek, neúměrně je deformuje nebo již pominul důvod k jeho uložení, neprodleně je zruší.

Úřad je povinnen zohlednit potřebu technologicky neutrální regulace; technologicky neutrální regulací se rozumí regulace, která neukládá povinnost použít konkrétní druh technologie a ani žádný druh technologie nezvýhodňuje.

Top