SDĚLENÍ k veřejné konzultaci k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz

Dne 16. března 2020 Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vyhlásil veřejnou konzultaci k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz (dále jen „výběrové řízení“). Úřad stanovil lhůtu pro podání připomínek 16 dubna, kterou následně prodloužil v návaznosti na opatření týkající se COVID-19 do 4. května 2020.

Na základě souhrnného posouzení připomínek od všech 29 připomínkujících subjektů se Úřad rozhodl upravit podmínky výběrového řízení v některých jeho základních principech. Z tohoto důvodu se Úřad rozhodl ukončit proces navazující na tuto veřejnou konzultaci a vyhlásit novou veřejnou konzultaci s upravenými podmínkami výběrového řízení. V souladu se zásadou hospodárnosti se Úřad rozhodl detailně nevypořádat jednotlivé připomínky k původním podmínkám výběrového řízení a zveřejnit toto souhrnné sdělení k vypořádání připomínek.

Níže Úřad shrnuje vybrané základní zvažované úpravy podmínek výběrového řízení. Upravené podmínky Úřad zveřejnil v podobě nového návrhu Vyhlášení výběrového řízení k veřejné konzultaci dne 4. června 2020.  

Vyhrazení bloku v pásmu 700 MHz pro nové operátory

Z přijatých připomínek vyplývá, že na trhu existuje významný počet subjektů, které mají potenciální zájem o získání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz s cílem stát se celoplošným novým operátorem (viz připomínky ČEZ, Nordic Telekom, České radiokomunikace, Sazka). Také z řady ostatních připomínek vyplývá, že pro potenciálního nového operátora je přístup k rádiovým kmitočtům v pásmu 700 MHz vhodných k celoplošnému pokrytí významný. I z připomínek Ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá doporučení vyhradit rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz pro nového operátora.

Úřad je přesvědčen, že přes konfliktní obchodní zájmy jednotlivých hráčů, panuje shoda, že případný nový operátor by měl mít možnost získat rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz umožňující celoplošné pokrytí. Úřad proto – s ohledem na projevený zájem několika subjektů o rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz – navrhuje vyhrazení jednoho bloku o velikosti 2×10 MHz pro nové operátory. Pravidla výběrového řízení ovšem Úřad hodlá nastavit variantně tak, že pokud by se po vyhlášení výběrového řízení ukázalo, že zájem o vyhrazené rádiové kmitočty ze strany nových operátorů netrvá,) vyhrazení by v takovém případě nebylo aplikováno.

Národní roaming

Cílem Úřadu zůstává podpora vstupu jednoho či více nových operátorů s různou mírou vlastní infrastruktury, a proto Úřad plánuje zachovat závazek národního roamingu. Úřad však zohlednil připomínky (zejména od stávajících operátorů) směřující k tomu, aby národní roaming byl poskytován pouze oprávněným zájemcům s významným podílem vlastní infrastruktury. S ohledem na tyto doručené připomínky Úřad zvažuje úpravu podmínek národního roamingu tak, že podmínky vlastního pokrytí pro oprávněné zájemce o národní roaming budou zpřísněny následovně:

  • stávající podmínka pokrytí 10 % obyvatel při zahájení národního roamingu bude doplněna podmínkami dosažitelnosti služby definovanými prostřednictvím minimálního počtu základnových stanic;
  • stávající podmínka pokrytí 20 % do 30. června 2025 bude zvýšena na 30 % obyvatel a bude doplněna podmínkami dosažitelnosti služby definovanými prostřednictvím minimálního počtu základnových stanic.

Rádiové kmitočty, kterých je oprávněný zájemce držitelem a prostřednictvím kterých zajistí požadované pokrytí, přitom budou nerozhodné – může se jednat o rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz nebo o rádiové kmitočty v pásmu 3400–3800 MHz.

Cílem Úřadu je, aby oprávněnými zájemci o národní roaming byli pouze významní infrastrukturní hráči, pokrývající vlastní sítí s využitím vlastních kmitočtů populaci České republiky odpovídající ekvivalentu pokrytí Prahy a všech měst v České republice nad 50.000 obyvatel, která v souladu s vládní 5G strategií považuje ČR za prioritní s ohledem na pokrytí sítěmi 5G.

Úřad rovněž nově umožní, aby v závislosti na výsledcích výběrového řízení poskytovali na základě závazku národní roaming jen někteří ze stávajících operátorů.

Účelem národního roamingu je umožnit vstup na trh novým hráčům, kteří významně přispějí k naplnění cíle výběrového řízení spočívajícího v podpoře hospodářské soutěže, zejména na infrastrukturní úrovni.

40 MHz pro průmyslu 4.0

Úřad obdržel řadu připomínek týkajících se bloku o velikosti 40 MHz, který Úřad zvažoval nezahrnout do předmětu výběrového řízení, s tím že budou později přidělovány pro účely průmyslu 4.0. Úřad se rozhodl zohlednit připomínky, které podporují využití rádiových kmitočtů pro lokální neveřejné průmyslové aplikace a požadují zvětšit rozsah takto využívaných kmitočtů (např. připomínky Škoda, Siemens, Český telekomunikační klastr a další), a zároveň i připomínky, které směřovaly k přidělení těchto kmitočtů mobilním operátorům (zejména připomínky stávajících i potenciálních nových operátorů). Úřad se rozhodl vrátit tyto rádiové kmitočty do předmětu výběrového řízení, ale zároveň se dvěma abstraktními bloky o velikosti 2×20 MHz v pásmu 3400–3600 MHz spojit závazek velkoobchodní nabídky pronájmu všech kmitočtů, které jsou držitelé těchto bloků oprávněni využívat v pásmu 3400–3800 MHz. Toto řešení umožní efektivní celoplošné využívání všech kmitočtů v tomto pásmu pro potřeby veřejných sítí elektronických komunikací a zároveň zpřístupní tyto kmitočty pro lokální neveřejné 5G sítě pro potřeby průmyslu 4.0, a to v souvislém bloku o rozsahu nejméně 40 MHz, ale pravděpodobně i více, zejména pokud tyto dva bloky získá operátor (popř. až dva operátoři), kteří jsou již současnými držiteli kmitočtů v části pásma 3600–3800 MHz. Tyto bloky budou nabízeny za sníženou vyvolávací cenu a budou při refarmingu prioritně umisťovány v relevantní části pásma 3400–3800 MHz kmitočtového pásma.

Aukční řád

Na základě podaných připomínek Úřad dále zvažuje úpravy aukčního řádu takovým způsobem, aby potenciální noví operátoři měli možnost stáhnout svou nabídku na kmitočty v pásmu 700 MHz, pokud by z důvodu převisu poptávky a vysoké ceny nezískali rovněž rádiové kmitočty v pásmu 3400–3600 MHz a naopak. Tímto opatřením hodlá Úřad eliminovat tzv. „exposure risk“ potenciálních nových operátorů.

Čj. ČTÚ-12 711/2020-613/III. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top