Strategie správy rádiového spektra

Strategie správy rádiového spektra z roku 2015 uvádí zamýšlená opatření k vytvoření předpokladů pro naplnění cílů státní politiky Digitální Česko.

 

Strategie počítá s opatřeními k podpoře a rozvoji vysokorychlostního přístupu k internetu, včetně dalších aplikací poskytovaných vysokorychlostními sítěmi mobilní i pevné povahy. Navržené kroky směřují především k rozšíření dostupnosti dalších částí rádiového spektra pro tyto služby, a to jak pro jeho licencované, tak i bezlicenční využití širokopásmovými přístupovými sítěmi.

Pro účely průběžného hodnocení plnění vytyčených cílů vypracoval ČTÚ dvě situační zprávy o stavu plnění opatření ze Strategie. První Situační zprávu o stavu plnění opatření ze Strategie schválila vláda ČR v roce 2018. Druhou Situační zprávu projednala Rada ČTÚ v srpnu 2022 (tuto zprávu vláda neprojednávala).

ČTÚ jednotlivé dokumenty zveřejňuje.

Top