TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropská komise šetří úhradu čistých nákladů České poště

Praha, 23. června 2020 – Evropská komise přistoupila k zahájení formálního šetření podle článku 108 Smlouvy o fungování EU. Jde o očekávaný krok v návaznosti na oznámený záměr České republiky poskytnout České poště, s. p., úhradu čistých nákladů za poskytování základních poštovních služeb v období let 2018–2022.

Tento postup Evropské komise reaguje na notifikaci podanou Českým telekomunikačním úřadem prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na konci ledna.

V tomto řízení Komise důkladně posoudí všechny okolnosti oznámeného opatření. V průběhu řízení má Evropská komise dostatečný prostor pro komunikaci s členským státem ve stanovených termínech tak, aby získala všechny potřebné informace a mohla následně rozhodnout v předpokládané lhůtě 18 měsíců od zahájení řízení.

Řízení je standardním nástrojem používaným zpravidla v komplexních a složitých případech, které jsou nezřídka kdy doprovázeny i stížnostmi ze strany dalších dotčených subjektů. Smyslem tohoto postupu je především odstranit všechny případné pochybnosti, které by se mohly objevit ve vztahu k notifikovanému opatření a jeho slučitelnosti s vnitřním trhem. Zahájení formálního šetření odpovídá současnému trendu v postupech Evropské komise, která je k využívání tohoto procesního postupu motivována aktuální rozhodovací praxí Soudního dvora Evropské unie.

Na základě samotného zahájení formálního šetření nelze předjímat žádné závěry o slučitelnosti podpory s evropským právem.

Stejně jako dosud poskytne Český telekomunikační úřad orgánům Evropské komise maximální součinnost i v procesu nově zahájeného formálního šetření

 

Tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu

Top