TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 9/2020

Praha, 23. září 2020 – ČTÚ v zářijové monitorovací zprávě informuje o působnosti Úřadu v oblasti poštovních služeb; zaměřuje se zejména na poskytování tzv. základních služeb. ČTÚ také vydal novelizované znění všeobecného oprávnění, podle kterého musí být rychlostní parametry služeb internetového připojení odvozovány od inzerované rychlosti. Uživatelé tím získají lepší přehled o tom, co mohou od nabízené služby skutečně očekávat.

ČTÚ zahájí na konci tohoto roku přezkum úrovně kvality a způsobu poskytování základních (poštovních) služeb. Ty musí být dostupné všem uživatelům ve stanovené kvalitě a na celém území státu. Pokud nejsou poskytovány na komerčním základě, stát musí zajistit jejich poskytování uložením povinnosti vybranému držiteli poštovní licence. O jejím uložení na období 2023–2027 formou otevřeného výběrového řízení bude rozhodnuto v roce 2022.

ČTÚ vydal novelizované znění všeobecného oprávnění VO-S/1/08.2020-9, účinné od 1. 1. 2021, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací. Díky němu budou mít poskytovatelé internetového připojení povinnost stanovit rychlostní parametry poskytované služby v předepsané závislosti na inzerované rychlosti. To povede nejen k lepší orientaci uživatelů v nabídkách, ale především k tomu, že skutečně poskytované služby budou lépe odpovídat inzerovaným nabídkám.

Bude-li tedy poskytovatel nabízet službu přístupu k internetu v pevném místě s inzerovanou rychlostí např. 100 Mb/s, hodnota běžně dostupné rychlosti bude muset být ve smlouvě stanovena na konkrétní hodnotu vyšší nebo rovnou 60 Mb/s, a minimální rychlost na hodnotu vyšší nebo rovnou 30 Mbit/s.

Jako příklad předpokládejme, že v konkrétní smlouvě (na službu s inzerovanou rychlostí 100 Mbit/s) je běžně dostupná rychlost stanovena na 80 Mbit/s a minimální rychlost na 50 Mbit/s. Velkou trvající odchylkou, zakládající možnost reklamovat nedostatečnou kvalitu služby, by pak byl pokles skutečně dosahované rychlosti pod 80 Mbit/s souvisle po dobu delší než 70 minut. Velkou opakující se odchylkou by byl pokles skutečně dosahované rychlosti pod 80 Mbit/s třikrát, vždy po dobu nejméně 3,5 minuty, v časovém úseku 90 minut. Jakýkoli pokles skutečně dosahované rychlosti pod 50 Mbit/s (tj. pod stanovenou hodnotu minimální rychlosti) by pak byl výpadkem služby.

Zářijová monitorovací zpráva je k dispozici na webových stránkách ČTÚ zde.

Tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu

 

Top