Veřejné konzultace

Český telekomunikační úřad je povinen při výkonu své působnosti konzultovat návrhy opatření obecné povahy a rozhodnutí o ceně, rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, jiné úkony Úřadu, stanoví-li povinnost konzultace zákon s dotčenými subjekty, zejména se sdruženími koncových uživatelů a spotřebitelů, včetně zdravotně postižených, a sdruženími výrobců a podnikatelů zajišťujících sítě anebo poskytujících služby elektronických komunikací, a to formou veřejné konzultace.

Účelem konzultace je, v souladu s naplněním zásad transparentnosti a objektivity, získání připomínek, stanovisek a názorů dotčených subjektů k návrhu opatření přijímaných Úřadem.
Pro tyto účely je zřízeno na webových stránkách Úřadu diskusní místo, kde jsou zveřejňovány vlastní návrhy opatření, je umožněno předkládání připomínek a zveřejňován výsledek konzultace. K návrhu opatření Úřadu se může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny, vyjádřit způsobem v souladu s pravidly pro vedení konzultací nebo uplatnit písemné připomínky u Úřadu ve stanovené lhůtě.

26. 8. 2019
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu Nákladového modelu pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti
15. 1. 2016
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 960 – 1700 MHz
16. 10. 2015
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/8/XX.2015-Y, trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
8. 9. 2015
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/09.2015-6 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
17. 8. 2015
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
13. 8. 2015
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/8/XX.2015-Y, trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
7. 8. 2015
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880−;915 / 925−;960 MHz a 1710−;1785 / 1805−;1880 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
23. 7. 2015
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
3. 7. 2015
VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně Přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
30. 6. 2015
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/06.2015-3 pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
24. 6. 2015
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
5. 6. 2015
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz
1. 6. 2015
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
20. 5. 2015
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880−;915 / 925−;960 MHz a 1710−;1785 / 1805−;1880 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
11. 5. 2015
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
23. 4. 2015
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 2700−;4200 MHz
5. 3. 2015
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz
16. 2. 2015
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2015-Y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
16. 1. 2015
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/7/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
8. 12. 2014
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2014-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
1. 12. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2015-Y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
12. 11. 2014
SDĚLENÍ o zveřejnění záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:
11. 11. 2014
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu „Metodiky pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb“
3. 11. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2014-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
3. 11. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
13. 10. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu UMTS společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
10. 10. 2014
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/09.2014-7 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
4. 9. 2014
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2014-Y, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
28. 8. 2014
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2014-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn
28. 8. 2014
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2014-YY, trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
14. 8. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2014-YY, trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
16. 7. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Metodiky pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb
2. 7. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2014-Y, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
1. 7. 2014
SDĚLENÍ o výsledcích mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace, podmínek jeho správy a financování
20. 6. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2014-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
20. 6. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2014-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn
19. 6. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz
19. 6. 2014
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2014-YY, trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
19. 6. 2014
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2014-YY, trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
17. 6. 2014
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru uložit v rámci univerzální služby dílčí službu:
13. 5. 2014
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
7. 5. 2014
SDĚLENÍ o zveřejnění záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:
17. 4. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2014-YY, trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
17. 4. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2014-YY, trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
11. 4. 2014
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
11. 4. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k výsledkům průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu (2. kolo veřejné konzultace)
4. 4. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČO: 60193336
14. 3. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
17. 2. 2014
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/XX.2013-YY, trhu č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
17. 2. 2014
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2014-Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

Stránky

Top