Všeobecná oprávnění

Jak poznám, zda mohu nějaké zařízení provozovat volně, na všeobecné oprávnění?

Výrobce / dovozce je povinen uvést u výrobku (například v návodu) informaci v češtině, za jakých podmínek lze zařízení provozovat v České republice. Dále je povinen uvést použité kmitočtové pásmo a vyzářený výkon.

Podle druhu zařízení lze najít příslušné všeobecné oprávnění na stránce Všeobecná oprávnění.

Podle kmitočtu lze najít příslušný kmitočtový úsek na stránce http://spektrum.ctu.cz/, po rozkliknutí úseku jsou uvedeny i odkazy na příslušná všeobecná oprávnění.

Mohu provozovat na všeobecné oprávnění rádiové zařízení dovezené ze zahraničí?

V případě dovozu z jiných členských států EU to s velkou pravděpodobností bude možné – většina kmitočtů, jejichž využití je na základě všeobecného oprávnění je evropsky harmonizována. Výrobky prodávané v EU mají rovněž požadované posouzení shody (označení CE na výrobku, k dispozici EU prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity]). Nicméně je třeba si ověřit, zda příslušné kmitočty jsou k dispozici i v České republice.

V případě dovozu ze zemí mimo EU nebude provozování nejspíš možné – kmitočtové plánování u mimoevropských zemí je často zcela odlišné, zařízení rovněž většinou nevyhovují evropským normám a nemají označení CE.

Musím u zařízení na všeobecné oprávnění o něco žádat / oznamovat u Českého telekomunikačního úřadu?

Povinnost oznámit využívání kmitočtů je stanovena pouze pro zařízení bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz (VO-R/2), zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmu 5,2 GHz, 5,8 GHz a 60 GHz (VO-R/12) a zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 70/80 GHz (VO-R/23). Detaily jsou uvedeny v příslušných všeobecných oprávněních.

Podnikatelé poskytující službu elektronických komunikací prostřednictvím kmitočtů využívaných na základě všeobecného oprávnění musí provést Oznámení komunikační činnosti.

V jiných případech je možno kmitočty za podmínek uvedených v příslušných všeobecných oprávněních využívat bez nutnosti cokoliv oznamovat či podávat žádost.

Co mi hrozí, když provozuji zařízení na jiném kmitočtu či za jiných podmínek, než povoluje všeobecné oprávnění?

V tom případě se jedná o přestupek podle §§ 118–120 zákona o elektronických komunikacích, s výší pokuty do 100 000 Kč pro fyzické osoby a až 50 mil. Kč pro právnické a podnikající fyzické osoby.

Co dělat v případě rušení rádiového přenosu?

V příslušném všeobecném oprávnění je uvedeno, jak postupovat v případě vzniku vzájemného škodlivého rušení, které je v důsledku sdílení nejpravděpodobnější. Zpravidla se takový případ řeší vzájemnou dohodou dotčených stran, a pokud není nalezena shoda na způsobu řešení vzniklé situace, má přednost ten, kdo uvedl stanici do provozu dříve – za podmínky, že využívá rádiové kmitočty v souladu s všeobecným oprávněním.

Pokud vaše zařízení způsobuje rušení (například z důvodu nedodržení stanovených podmínek), může jít o přestupek, navíc vám mohou být připsány k tíži náklady na ochranná opatření.

Více o rušení na stránce Co dělat, když je provoz zařízení využívajících rádiové kmitočty rušen.

Top