VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/xx.2023-Y, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, nový návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/xx.2023‑Y, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu.

Nový návrh analýzy relevantního trhu č. 3b ČTÚ zpracoval v návaznosti na připomínky Evropské komise a stažení předchozího návrhu z notifikačního procesu v roce 2022.

ČTÚ v novém návrhu analýzy zohlednil připomínky Evropské komise vyjádřené k předchozímu návrhu a stejně jako v předchozím případě provedl vyhodnocení úrovně konkurenčního prostředí na podřazeném maloobchodním trhu širokopásmového přístupu k internetu v pevném místě pro širokou spotřebu, včetně provedení detailní geografické analýzy. Oproti návrhu z roku 2022 došlo v novém návrhu analýzy zejména ke změnám v územním vymezení analyzovaného trhu.

Analýza tohoto relevantního trhu navazuje na analýzu relevantního trhu č. 3b (OOP č. A/3b/07.2017-4). Původní velkoobchodní trh č. 3b již není v novém Doporučení Komise (EU) 2020/2245 zařazen, avšak na základě aktuálního Opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5 je považován za trh relevantní do doby provedení analýzy, která prokáže, že trh je efektivně konkurenční, nebo nesplnil test tří kritérií.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/3b/xx.2023-Y lze uplatnit do 1 měsíce od uveřejnění této výzvy, tj. do 15. března 2023.

čj. ČTÚ-4 700/2023-611
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Stanovisko ÚOHS k návrhu opatření obecné povahy.

Soubory ke stažení
Top