VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/1/xx.2020-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/xx.2020-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2018-8, které se zrušuje článkem 8 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění je zejména potřeba upravit parametry kmitočtového pásma 3400–3800 MHz (článek 3 všeobecného oprávnění) a uvést je do souladu s podmínkami příslušné části plánu využití rádiového spektra, aby po provedené aukci v tomto pásmu bylo možno v budovaných sítích provozovat uživatelské terminály, a dále upravit parametry kmitočtového pásma 24–27 GHz (článek 3 všeobecného oprávnění), kde se v budoucnu rovněž předpokládá využití sítěmi 5G.

Návrh dále obsahuje dílčí úpravu podmínek v oblasti družicových terminálů (článek 5 všeobecného oprávnění), v souladu s mezinárodní harmonizací.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ- 53 004/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2020-12 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací zde.

Soubory ke stažení
Top