VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o stanovení resp. o zrušení stanovení podniků se SMP na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 51 odst. 6 a 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) na základě opatření obecné povahy č.  A/S1/12.2022‑22, kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě návrh rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. podnikem s významnou tržní silou a návrh rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou tržní silou (dále jen „návrhy rozhodnutí“) na dotčeném relevantním trhu.

Výsledky doplňující analýzy byly uveřejněny dne 21. prosince 2022 v částce 12/2022 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/S1/12.2022-22.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrhy rozhodnutí předkládají ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhům rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí příslušná správní řízení s účastníky řízení.

Konzultované návrhy rozhodnutí o stanovení/zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou:

odbor ekonomické regulace
Čj. ČTÚ-282/2023-611 a Čj. ČTÚ-285/2023-611


Diskuse je uzavřena.

V rámci veřejné konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky, stanoviska ani názory.

Soubory ke stažení
Top