Žádosti o individuální oprávnění (obecně)

Chci požádat o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a nevím, jak mám postupovat.

Stručně lze postup popsat, bez ohledu na radiokomunikační službu, pro kterou je žádáno o přidělení rádiových kmitočtů, následujícím způsobem:

  1. vyplňte příslušný formulář. Podáváte-li žádost dopisem volné formy, nezapomeňte na sebe uvést kontaktní údaje (telefon, e-mail) a uveďte o co konkrétního žádáte;
  2. přiložte potvrzení o úhradě správního poplatku, případně další v žádosti odkazované přílohy;
  3.  přiložte přílohy v případě, které jsou v případě některých žádostí nezbytné;
  4. podepište žádost podle způsobu doručení a doručte ji na Český telekomunikační úřad.

Bližší informace jsou na stránce Podání žádosti o individuální oprávnění.

Musím použít předepsané formuláře nebo mohu podat žádost volnou formou?

Můžete použít oba způsoby podání. Formulář není povinný, ale slouží žadateli k tomu, aby uvedl všechny požadované údaje. Více informací naleznete na stránce Podání žádosti o individuální oprávnění.

Blíží se konec doby platnosti individuálního oprávnění a mám zájem nadále využívat přidělené kmitočty.

V tomto případě je třeba včas (podle zákona o elektronických komunikacích minimálně 1 měsíc před koncem platnosti individuálního oprávnění nebo dříve, bylo-li vám takto stanoveno v podmínkách individuálního oprávnění) požádat o prodloužení doby platnosti a doručit žádost Českému telekomunikačnímu úřadu. Žádost můžete podat dopisem volnou formou nebo je možné využít i formulář příslušné radiokomunikační služby, který je možné přímo odeslat datovou schránkou. V každém případě uveďte na sebe kontaktní údaje (e-mail, telefon), číslo individuálního oprávnění, které je předmětem žádosti (prodloužení doby platnosti) a uhraďte příslušnou výši správního poplatku. Žádost, budete-li ji odesílat fyzickou formou, nezapomeňte podepsat. Žádost zaslaná elektronicky musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podáte-li žádost o prodloužení doby platnosti v kratším termínu, než 30 dní, nemusí být vaše žádost před vypršením doby platnosti vyřízena, a to přesto, že Český telekomunikační úřad vyřizuje došlé žádosti bezodkladně, ale v souladu se zákonem podle pořadí jejich doručení. Pokud by se tak stalo a platnost vašeho oprávnění vyprší, budete vyzváni o doplatek správního poplatku a bude vám uděleno individuální oprávnění nové, je-li to možné.

Bližší informace jsou na stránce Podání žádosti o individuální oprávnění.

Skončila mi doba platnosti individuálního oprávnění a nadále mám zájem o využívání rádiových kmitočtů.

V tomto případě co nejdříve podejte žádost o vydání nového individuálního oprávnění. V žádosti uveďte číslo propadlého (již neplatného individuálního oprávnění). Viz též odpovědi na další často kladené dotazy ohledně žádosti o individuální oprávnění na této stránce či stránku Podání žádosti o individuální oprávnění. Nezapomeňte také to, že bez platného individuálního oprávnění nesmíte využívat rádiové kmitočty. Využíváním rádiových kmitočtů, které vám nebyly přiděleny, resp. u nichž platnost oprávnění skončila, se dopouštíte přestupku s možností sankce. Podání také učiňte co nejdříve, neboť dříve využívané rádiové kmitočty může Český telekomunikační úřad přidělit jinému žadateli o udělení individuálního oprávnění, popř. se mohou dostat do kolize s jinými nově přidělenými kmitočty. Ačkoliv je to v praxi mále pravděpodobné, Český telekomunikační úřad může ihned po uplynutí doby platnosti vašeho oprávnění přidělit kmitočty jinému žadateli. V takovém případě by pak nebylo možné žádosti vyhovět a původní přidělené rádiové kmitočty znovu přidělit.

V určitých situacích, např. došlo-li ke změně ve využívání rádiového spektra prostřednictvím novelizace příslušné části plánu využití rádiového spektra, nemusí být již možné požadované rádiové kmitočty přidělit, protože udělování nových individuálních oprávnění je v příslušném pásmu ukončeno.

Potřebuji provést změnu držitele oprávnění. Jak mám postupovat?

Změna držitele (převod) individuálního oprávnění (§ 19a zákona o elektronických komunikacích) se uskutečňuje prostřednictvím udělení nového individuálního oprávnění podle § 18 zákona o elektronických komunikací na základě společné žádosti budoucího a dosavadního držitele individuálního oprávnění. Individuální oprávnění dosavadního držitele pozbyde platnosti dnem nabytí právní moci nového oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Správní poplatek je stejný, jako při podání žádosti o udělení nového individuálního oprávnění. Proto je možné postupovat velmi podobně, jako je popsáno v dotazu „Chci požádat o udělení individuálního oprávnění…“ výše. Nezapomeňte však, aby žádost byla řádně podepsána (písemně či elektronicky) jak dosavadním, tak i budoucím držitelem. V případě změny držitele oprávnění je vhodné také použít příslušný formulář, ve kterém je možné specificky označit případ převodu individuálního oprávnění. Tento způsob změny umožňuje využívat přidělené kmitočty bez přerušení.

Uveďte také případné změny, ke kterým mohlo dojít (změna zařízení, vysílačky na palubě, změna komerčního/nekomerčního účelu vyžívání rádiových kmitočtů apod.). V rámci procesu udělení nového oprávnění je možné požadované změny, zejména formální změny realizovat. Případné technické změny mající vliv na přidělení rádiové kmitočty mohou převod komplikovat.

Vyřizuji žádost související s individuálním oprávnění za někoho jiného. Co pro to potřebuji?

Potřebujete plnou moc žadatele o individuální oprávnění. V plné moci je nezbytné, aby bylo zřetelně uvedeno, pro jaké úkony vás zmocnitel zmocnil a jaká je časová platnost zmocnění. Zmocnění přiložte k žádosti. Zmocnění nemusí být úředně ověřeno.

Vyřizuji žádost související s individuálním oprávnění za někoho jiného. Co pro to potřebuji?

Potřebujete plnou moc žadatele o individuální oprávnění. V plné moci je nezbytné, aby bylo zřetelně uvedeno, pro jaké úkony vás zmocnitel zmocnil a jaká je časová platnost zmocnění. Zmocnění přiložte k žádosti. Zmocnění nemusí být úředně ověřeno.

Top