Způsoby uzavření smlouvy

Jaká mám práva v případě smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory?

Smlouvy mohou být uzavřeny mimo prostory obvyklé k podnikání (mimo provozovny či kamenné prodejny). V případě takto uzavřené smlouvy má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Pokud navíc spotřebitel nebyl o tomto svém právu poučen, lhůta pro odstoupení se prodlužuje o rok. Pravidla pro odstoupení od smlouvy sjednané mimo prostory obvyklé k podnikání se shodně využijí také v případě fyzických osob podnikajících.

Od 6. ledna 2023 pak pro sjednávání smluv po telefonu platí nová pravidla. Telefonický hovor nově může být pouhou nabídkou k uzavření smlouvy. Aby mohlo dojít k následnému uzavření takové smlouvy, musí být splněny dvě základní podmínky. První podmínkou je, že poskytovatel je povinen spotřebiteli zaslat smlouvu v textové podobě, a to bez zbytečného odkladu. Druhou podmínkou potom bude nutnost takto učiněnou nabídku poskytovatelem ze strany spotřebitele přijmout, a to buď podpisem listinné smlouvy nebo elektronicky (např. SMS či emailem). Spotřebiteli je tak dána možnost na základě získaných informací o obsahu smlouvy dostatečně zvážit, zda smlouvu uzavře či nikoliv.

Blíže o tomto novém pravidle pro uzavírání smluv po telefonu se dočtete v článku v Monitorovací zprávě č. 1 z roku 2023.

Pro smlouvy uzavřené distančním způsobem, tedy za pomocí prostředků komunikace na dálku (zpravidla prostřednictvím telefonu či internetu) dále platí, že pokud se uzavírá nebo mění smlouva za použití prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli (a také mikropodniku, malému podniku a neziskové organizaci) zákonem předepsané informace o jejích náležitostech a shrnutí smlouvy, a to písemně (v elektronické nebo listinné formě). Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací. Stejně jako v předchozím případě totiž platí pravidlo, že pokud nebyl spotřebitel o tomto svém právu poučen, lhůta pro odstoupení se prodlužuje. Tato pravidla pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem využijí také v případě spotřebitelů a fyzických osob podnikajících.

O uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory jsme více psali v Monitorovací zprávě č. 2 z roku 2023.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli. Lze však doporučit odstoupení činit vždy prokazatelným způsobem, nejlépe volit písemnou formu a takový způsob doručení, který bude prokazatelný a který umožňuje doložit, že odstoupení od smlouvy bylo poskytovateli doručeno. Pro dodržení čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby bylo odstoupení předáno poskytovateli osobně nebo zasláno nejpozději poslední den lhůty poštou. Účastníkům, kteří nejsou spotřebiteli nebo fyzickými osobami podnikajícími, právo na odstoupení od takto uzavřených smluv nesvědčí.

Formulář pro odstoupení od smlouvy by měl poskytovatel spotřebiteli předat před uzavřením smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i jinou formou, např. volně psaným dopisem. Pokud jste formulář pro odstoupení od smlouvy od poskytovatele neobdrželi, můžete využít vzorový formulář, který je dostupný ve formátech .docx a .pdf.

Jaká mám práva v případě smlouvy uzavřené na provozovně?

V případě smluv uzavřených v provozovnách poskytovatele, tedy na kamenných pobočkách, nesvědčí žádnému z účastníků (a to ani spotřebitelům) lhůta 14 dnů pro odstoupení.

V této souvislosti proto Úřad účastníkům doporučuje jednání na pobočkách poskytovatelů nepodcenit a předem se na ně připravit, především si ujasnit, s jakým konkrétním požadavkem chtějí spotřebitelé pobočku poskytovatele navštívit. Pokud se jednání vyvine v obchodní nabídku, vždy pečlivě zvážit, zda nabízenou službu (či zařízení) skutečně využijí. Případně je-li to v možnostech spotřebitelů, požádat o asistenci při jednání další osobu (rodinného příslušníka, známého), který by v případě potřeby mohl průběh uzavírání smlouvy dosvědčit.

Více k tématu naleznete v článku v Monitorovací zprávě č. 8 z roku 2020 a v článku v Monitorovací zprávě č. 12 z roku 2018.

 

Top