"116" pro harmonizované služby se sociální hodnotou

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) uvádí přehled harmonizovaných čísel harmonizovaných služeb se sociální hodnotou. Jejich využití je jednoznačně upraveno rozhodnutím Komise 2007/116/ES ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou, ve znění rozhodnutí Komise 2007/698/ES ze dne 29. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem „116“, rozhodnutí Komise 2009/884/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem „116“ a rozhodnutí Komise (EU) 2023/468 ze dne 25. listopadu 2022 kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečného vyhrazeného čísla počínajícího číselným rozsahem „116“(dále jen „rozhodnutí Komise“).

V současné době je vyhrazeno šest následujících čísel:

  • číslo 116 000 – horká linka pro případy pohřešovaných dětí,
  • číslo 116 006 – linka pomoci obětem trestných činů,
  • číslo 116 016 – linka pro oběti násilí páchaného na ženách,
  • číslo 116 111 – linky důvěry určené pro děti,
  • číslo 116 117 – netísňová lékařská pohotovostní služba,
  • číslo 116 123 – linky důvěry poskytující emocionální podporu.

Úřad při udělení oprávnění k využívání čísel počínajících číselným rozsahem „116“ se řídí určením služeb podle jejich popisu předepsaných rozhodnutím Komise a podle podmínek stanovených v zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel je povinen prokázat schopnost poskytovat příslušnou službu se sociální hodnotou a připravenost plnění zvláštních podmínek spojených s právem užívat odpovídající číslo.

Žádost o udělení oprávnění k využívání čísel se podává obvyklou cestou, jak je zveřejněno na stránkách Úřadu.

Odkazy na stránky Úřadu:

Seznam čísel vyhrazených harmonizovaným službám se sociální hodnotou


Číslo
Služba,
pro kterou
je číslo
vyhrazeno
Charakteristika
poskytované
služby
Zvláštní podmínky
spojené s právem
užívat toto číslo

Status

116 000

Horká linka
pro případy
pohřešovaných
dětí

Služba přijímá hovory o pohřešovaných dětech a předává informace policii. Současně nabízí podporu rodičům a jiným osobám odpovědným za pohřešované dítě a napomáhá vyšetřování. Je dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dnů týdně po celé zemi).

Služba je dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dnů týdně, po celé zemi).

Přiděleno 17. 8. 2012 zapsanému ústavu Cesta z krize, z.ú. Služba je poskytována od 13. 3. 2013.

116 006

Linka pomoci
obětem
trestných
činů

Služba by měla poskytovat obětem násilí emocionální podporu, informovat je o jejich právech a možnostech, jak se svých práv domoci. Zároveň obětem zprostředkovávat kontakt s příslušnými odpovědnými orgány. Především poskytovat informace o policejním vyšetřování, trestně právním řízení a možnostech odškodnění. Současně napomáhat při hledání jiných zdrojů pomoci.

Pokud není služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dnů týdně, po celé zemi), musí poskytovatel služby zajistit, aby informace o dostupnosti byla veřejně a snadno k dispozici a aby v době nedostupnosti bylo volajícím sděleno, kdy bude služba opět dostupná.


Přiděleno 29. 7. 2014 zapsanému spolku Bílý kruh bezpečí, z.s. Služba je poskytována od 9. 1. 2015.

116 016 Linka důvěry pro oběti násilí páchaného na ženách Služba umožňuje obětem násilí páchaného na ženách vyhledat pomoc a podporu, informuje je o jejich právech a možnostech, jak se těchto práv domoci, a odkazuje na příslušné organizace. Pokud není služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dnů týdně, po celé zemi), musí poskytovatel služby zajistit, aby informace o dostupnosti byla veřejně a snadno k dispozici a aby v době nedostupnosti bylo volajícím sděleno, kdy bude služba opět dostupná. Přiděleno 19. 3. 2024 zapsanému spolku ROSA - centrum pro ženy, z.s.

116 111

Linky důvěry
určené
pro děti

Služba poskytuje krizovou pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami a potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc.

Pokud není služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dnů týdně, po celé zemi), musí poskytovatel služby zajistit, aby informace o dostupnosti byla veřejně a snadno k dispozici a aby v době nedostupnosti bylo volajícím sděleno, kdy bude služba opět dostupná.

Přiděleno 27. 9. 2018 zapsanému spolku Linka bezpečí, z.s. Původně přiděleno společnosti O2 Czech Republic a.s. Služba je poskytována od 10. 6. 2008.

116 117

Netísňová
lékařská
pohotovostní
služba

Služba by měla spojovat volajícího s nejbližším lékařem, který je v danou chvíli ve službě. Cílem je zajistit přístup k lékařské pomoci v naléhavém případě, nikoliv však ohrožující život a to především v době mimo ordinační hodiny, o víkendech a o svátcích.

Pokud není služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dnů týdně, po celé zemi), musí poskytovatel služby zajistit, aby informace o dostupnosti byla veřejně a snadno k dispozici a aby v době nedostupnosti bylo volajícím sděleno, kdy bude služba opět dostupná.

Nepřiděleno

116 123

Linky důvěry
poskytující
emocionální
podporu

Služba volajícímu umožňuje pohovořit si s osobou, která naslouchá jeho problémům a neodsuzuje ho. Nabízí volajícím, kteří trpí samotou, nachází se ve stavu psychologické krize nebo uvažují o sebevraždě, emocionální podporu a pomoc.

Pokud není služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dnů týdně, po celé zemi), musí poskytovatel služby zajistit, aby informace o dostupnosti byla veřejně a snadno k dispozici a aby v době nedostupnosti bylo volajícím sděleno, kdy bude služba opět dostupná.

Přiděleno 14. 8. 2012 zapsanému ústavu Cesta z krize, z.ú. Služba je poskytována od 13. 3. 2013.
Top