Správa čísel

Upozornění

ČTÚ upozorňuje, že s účinností od 1. ledna 2022 došlo novelizací zákona č. 127/2005 Sb. k několika změnám v oblasti správy čísel. Nejzásadnější změny jsou uvedeny níže:

 • Oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se nově uděluje podle § 31 zákona č. 127/2005 Sb. a opatření obecné povahy č. OOP/20/11.2021-13, kterým se stanoví podmínky udělování oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty. Uvedené opatření obecné povahy stanoví čísla zvláštní ekonomické hodnoty, u nichž se nově oprávnění k jejich využívání uděluje na základě výběrového řízení, a čísla, u nichž se oprávnění uděluje podle pořadí došlých žádostí stejně, jako dosud. ČTÚ vyhlásí výběrové řízení v okamžiku, kdy obdrží žádost o udělení jednoho či několika z níže uvedených čísel z rozsahu:
  • zkrácených telefonních čísel 116000 až 116111 (Evropská harmonizovaná čísla), 116113 až 116999 (Evropská harmonizovaná čísla) a 1180 až 1189 (Informace o národních a mezinárodních telefonních číslech účastníků a další související informace);
  • zkrácených telefonních čísel 1200 až 1240 (Služby pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby, havarijní služby);
  • zkrácených telefonních čísel pro přístup ke službám s kódem SAC = 16;
  • zkrácených telefonních čísel pro přístup ke službám s kódem SAC = 19;
  • čísel pro přístup ke službám přímého volání ze zahraničí do vlastní země (Home Country Direct) podle doporučení ITU-T E.153.
 • Postup pro provádění výběrového řízení a udělení oprávnění upravuje uvedené opatření obecné povahy a § 146 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).
 • Nově je ČTÚ zmocněn podle § 32 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb. rozhodnout z moci úřední o udělení oprávnění k využívání číselných řad v případě, že zanikne oprávnění k využívání čísel týkající se číselné řady obsahující čísla, která byla přenesena a nedošlo ke změně držitele oprávnění na základě komerční dohody ani nebyla podána žádost o udělení oprávnění k využívání předmětných čísel. ČTÚ rozhodne o udělení oprávnění k využívání dotčené číselné řady jednomu z podnikatelů, kteří poskytují na číslech z této číselné řady veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Při rozhodování ČTÚ zohlední zejména možné dopady na koncové uživatele, ekonomické postavení podnikatelů, kteří poskytují na číslech z předmětné číselné řady veřejně dostupné služby elektronických komunikací, a zájem na zajištění účelného využívání čísel.
 • S výše uvedeným zmocněním ČTÚ ve věci rozhodnutí o přidělení rozsahu, u něhož je jedno nebo více čísel přeneseno a je na nich poskytována služba, souvisí i nová povinnost držitele oprávnění k využívání těchto čísel nebo jeho právního nástupce. Tento držitel je podle § 36 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb. povinen informovat podnikatele poskytujícího veřejně dostupné služby elektronických komunikací, který využívá přenesená čísla, o okamžiku skončení platnosti tohoto oprávnění, a to nejpozději jeden měsíc před tímto okamžikem; pokud to není možné, bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Tato povinnost má zajistit informovanost o platných oprávněních a umožnit komerční dohody mezi podnikateli před regulačním zásahem ČTÚ.
 • Zjednoduší se institut převodu oprávnění na nového držitele, který bude realizován nově bez nutnosti souhlasu ČTÚ, a to jako změna držitele oprávnění k využívání čísel. Tato změna se uskuteční prostřednictvím udělení nového oprávnění k využívání čísel podle § 32 na základě společné žádosti budoucího držitele oprávnění k využívání čísel a dosavadního držitele oprávnění k využívání čísel. Za společnou žádost bude ČTÚ považovat žádost podanou stávajícím držitelem oprávnění ve věci změny vedoucí k udělení oprávnění novému držiteli a současně podanou žádost budoucího nového nabyvatele oprávnění v té stejné věci. Oprávnění dosavadního držitele k využívání čísel pozbude v souladu s ustanovením § 30 odst. 11 platnosti dnem nabytí právní moci nového oprávnění k využívání čísel. Obě žádosti tedy budou vyřízeny jednak vydáním rozhodnutí o oprávnění novému držiteli oprávnění a sdělením o pozbytí platnosti původnímu držiteli oprávnění.

A. Obecné informace

ČTÚ vykonává k zajištění správy a účelného využívání čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen, s výjimkou internetových adres, (dále jen „čísla“) správu čísel pro sítě a služby elektronických komunikací pomocí číslovacích plánů. Čísla z číslovacích plánů lze využívat jen na základě oprávnění k využívání čísel. Udělování oprávnění k využívání čísel se řídí:

 1. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, v jehož § 30 a 32 jsou stanoveny zásady pro vydávání oprávnění k využívání čísel a v § 36 jsou stanoveny zásady pro změnu, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání čísel,
 2. vyhláškou č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů,
 3. nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodních organizacích
  (rozhodnutí Evropské komise, doporučení CEPT a ITU, normy ETSI).

Čísla podle číslovacích plánů lze využívat jen na základě oprávnění k využívání čísel. ČTÚ rozhodne o udělení oprávnění k využívání čísel kterémukoli podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací podle všeobecného oprávnění, anebo užívajícímu tuto síť nebo službu v souladu s podmínkami zajišťujícími účelné využívání čísel, a to na základě jeho žádosti podané ČTÚ. V případě oprávnění k využívání čísel připojených k neveřejným komunikačním sítím a zkrácených telefonních čísel je ČTÚ oprávněn udělit toto oprávnění i právnické osobě, která není podnikatelem podle věty první. V případě evropských harmonizovaných čísel ČTÚ rozhodne o udělení oprávnění podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, nebo též nepodnikající právnické osobě, jejíž činnost odpovídá účelu, pro který jsou tato čísla vyhrazena. ČTÚ rozhoduje i o odnětí, změně či prodloužení oprávnění k využívání čísel.

Za využívání čísel vybírá ČTÚ podle § 37 zákona č. 127/2005 Sb. poplatky. Výše a způsob výpočtu poplatků za využívání čísel jsou stanoveny nařízením vlády č. 154/2005 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů a při jeho aplikaci jsou poplatky uvedeny v rozhodnutí o oprávnění. Poplatky za práva využívat čísla se uhrazují na příjmový účet ČTÚ číslo 19-4422091/0710, vedeného u ČNB, pobočka Praha. Poplatky za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel za poměrnou část roku jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci oprávnění k využívání čísel a roční poplatky vždy k 31. lednu každého roku po dobu platnosti příslušného oprávnění.

B. Jak podat žádost o udělení oprávnění k využívání čísel

Žádost o udělení oprávnění k využívání čísel se podává na formuláři žádosti a musí obsahovat:

 1. je-li žadatelem:
  1. podnikající právnická osoba
   obchodní firmu nebo název, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, případně též označení a adresu umístění odštěpného závodu na území České republiky a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
  2. podnikající fyzická osoba
   jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště, adresu místa podnikání, popřípadě adresu sídla organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě též označení a adresu umístění odštěpného závodu na území České republiky a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
  3. nepodnikající právnická osoba
   název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 2. údaje o číslech, která jsou požadována, a účel jejich využívání,
 3. požadovanou dobu využívání čísel.

Žádost o udělení oprávnění k využívání čísel musí být u osob doposud nezapsaných v obchodním rejstříku doložena ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby.

Stejný formulář se použije pro žádost o změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí oprávnění k využívání čísel. Žádost o prodloužení doby platnosti oprávnění k využívání čísel musí být ČTÚ doručena nejpozději jeden měsíc přede dnem uplynutí jeho platnosti.

Žádost o udělení (změnu, prodloužení doby platnosti, odnětí) oprávnění k využívání čísel a převod oprávnění k využívání čísel na jiného podnikatele se zasílá na adresu uvedenou zde.

Za vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel, o jeho změně a prodloužení ČTÚ vybírá správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek za udělení oprávnění k využívání čísel činí 5 000 Kč, za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti nebo provedení změn v oprávnění se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč. Za vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k využívání čísel se správní poplatek nevybírá. Správní poplatky se běžně hradí na účet správních poplatků číslo 3711-4422091/0710, vedeného u ČNB, pobočka Praha, pod specifickým variabilním symbolem, který stanoví ČTÚ po obdržení žádosti žadatele. Správní poplatek se nevybírá ani při vydání rozhodnutí o udělení oprávnění podle § 32 odst. 5, jedná se o rozhodnutí z moci úřední, nikoli na žádost.

V případě jakýchkoli dotazů lze volat na následující telefonní čísla ČTÚ, odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb, oddělení správy čísel:

 • 224 004 741 – přidělování čísel,
 • 224 004 776 – správa poplatků za využívání čísel.

 

Přidělená čísla a kódy lze najít ve vyhledávací databázi.

Top