RÁMCOVÁ POZICE Českého telekomunikačního úřadu k připomínkám k návrhu základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) pro zajištění maximální transparentnosti připravovaného výběrového řízení v kmitočtovém pásmu 700 MHz zveřejnil dne 1. 6. 2018 k připomínkám návrh základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz.

V návaznosti na obdržené připomínky Úřad absolvoval odborné konzultace jak se zájemci z řad připomínkujících subjektů, tak i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Českého vysokého učení technického a k problematice zohlednění potřeb komunikace krizových a bezpečnostních složek rovněž i se zástupci Ministerstva vnitra. Úřad upozorňuje, že jednání se zástupci Ministerstva vnitra nejsou ke dni zveřejnění této rámcové pozice ukončena.

Na základě aktuálního stavu jednání připravil Úřad rámcovou pozici k vypořádání připomínek, kterou nyní zveřejňuje. Rámcová pozice vychází ze závěrů dosud provedeného posouzení obdržených připomínek, s respektem k deklarovaným cílům výběrového řízení. Poznatky z obdržených připomínek Úřad využije v dalším procesu přípravy výběrového řízení.

Úřad opětovně upozorňuje, že formálně bude proces přípravy vlastního výběrového řízení zahájen provedením veřejné konzultace jeho podmínek podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Praha 1. srpna 2018
Čj.: ČTÚ-30 453/2018-613/II.vyř.

Soubory ke stažení
Top