Časové zpřesnění a technické podmínky přechodu na uzavřené číslování

kterým se stanovuje a zpřesňuje přechod na uzavřené číslování v noci z 21. 9. 2002 na 22. 9. 2002 a stanovují související podmínky k jeho provedení.

Vložka č. 1 k č.j. 5058/II/2002-610

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

Praha 4. března 2002
Č.j. 5058/II/2002-610

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad"), jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb. a podle čl. 10 odst. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí, který byl vydán v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, vyhlašuje

časové zpřesnění a technické podmínky přechodu na uzavřené číslování,

kterým se stanovuje a zpřesňuje přechod na uzavřené číslování v noci z 21. 9. 2002 na 22. 9. 2002 a stanovují související podmínky k jeho provedení.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Číslovací plán veřejných telefonních sítí (dále jen "Číslovací plán") stanovuje v čl.10, že Úřad vyhlásí časové zpřesnění přechodu na uzavřené číslování. Rozsah přečíslování vyžaduje maximální přípravu, jednoznačnost provedení a příslušnou harmonizaci postupu všech subjektů, které se přečíslování účastní. Úřad proto tímto vyhlášením stanovuje základní časové zpřesnění přechodu na uzavřené číslování a související podmínky k jeho provedení.

Čl. 2
Časové zpřesnění a technické podmínky přečíslování

 1. Přestupný znak "0" a národní směrová čísla podle přílohy A1 Číslovacího plánu musí zaniknout ve veřejných pevných i mobilních telefonních sítích dne 22. 9. 2002 v době od 00 hod. 00 min. do 02 hod. 59 min. středoevropského letního času (dále jen "SELČ").
 2. Od 00 hod. 00 min. do 02 hod. 59 min. dne 22. 9. 2002 SELČ, musí být veřejné telefonní sítě (viz Čl. 2 bod 1. Číslovacího plánu) provozovateli převedeny na uzavřený systém číslování podle Číslovacího plánu.
 3. Od 03 hod. 00 min. dne 22. 9. 2002 SELČ musí být veškeré adresování ve veřejných telefonních sítích uskutečňováno podle uzavřeného číslovacího systému stanoveného Číslovacím plánem. Ve veřejných telefonních sítích musí být aktivována národní (významová) čísla, včetně hodnot TC, DN a SAC podle přílohy A, resp. C Číslovacího plánu a zavedena jednotná délka národního (významového) čísla 9 míst. Jiná přípustná délka čísel je stanovena Číslovacím plánem.
 4. Tísňová volání volitelná zkrácenými čísly:

  112 - jednotné evropské číslo tísňového volání - Hasičský záchranný sbor České republiky (integrovaný záchranný systém),
  150 - Hasičský záchranný sbor České republiky,
  155 - Zdravotnická záchranná služba,
  158 - Policie České republiky,

  musí být od 00 hod. 00 min. do 02 hod. 59 min. dne 22. 9. 2002 SELČ, zajišťována prostřednictvím veřejných mobilních telefonních sítí GSM podle časového harmonogramu dohody uzavřené mezi společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a provozovateli mobilních telefonních sítí. Tísňová volání ve veřejných pevných telefonních sítích nebudou v této době garantována. Doba začátku přepojování ve veřejných pevných telefonních sítích je podmíněna připraveností provozovatelů veřejných mobilních telefonních sítí k převzetí tísňových volání.

  Tísňová volání na linku 156 - Obecní (městská) policie nebudou v této době garantována.

  Provozovatelé veřejných mobilních telefonních sítí zajistí bezproblémové obsloužení tísňových volání, a to i z hlediska provozního zatížení průměrné denní hlavní provozní hodiny (prosincový průměr roku 2001) bez přerušení.

 5. Pokud budou účastníky od 03 hod. 00 min. dne 22.9.2002 SELČ volena čísla začínající "0", např. v mobilních sítích nebo v meziměstském provozu a při volání přídavných služeb a příslušných přechodů do jiných telekomunikačních sítí, musí být zajištěno jejich přesměrování na bezplatnou hlásku s informací o přečíslování, případně musí být podána jiná než hlasová informace o přečíslování sítě.
 6. Pokud budou účastníky od 03 hod. 00 min. dne 22.9.2002 SELČ volena účastnická čísla bez "0" a NDC ["stará" volba účastnického čísla kratšího než 9 číslic (vyjma čísel jiné přípustné délky)], musí spojovací systémy takovouto volbu považovat za nedokončenou a účastník musí obdržet informaci o neúplné volbě.
 7. Směrování čísel doplňkových služeb typu 1 X? [netýká se směru 10XX, resp. 10XXX] musí být zajišťováno ve tvaru NRN (Network Routing Number - síťové směrovací číslo) + číslo služby podle přílohy B Číslovacího plánu. Tabulku s příslušným NRN zveřejní Úřad samostatně. Kompletní převedení na řešení se síťovým směrovacím číslem (NRN) musí být provedeno v době od 1.5.2002 do 30.6.2002.

  Směrování využívající číslo uzlového telefonního obvodu (dále jen "UTO") pro negeografická čísla začínající "1" musí být do uvedené doby převedena na NRN.

  Do začátku uvedeného období musí být všechna spojení na služby přijímající tísňová volání centralizována do atrakčního obvodu příslušné řídící ústředny HOST.

 8. O ukončení přepojení veřejných pevných telefonních sítí musí jejich provozovatelé informovat provozovatele veřejných mobilních telefonních sítí bezodkladně.

Čl. 3
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. ohledem na odladění programů, zajištění stability dat a sterility čísel nebudou Úřadem počínaje dnem 1. 4. 2002 do přechodu na uzavřené číslování přidělována účastnická čísla pro UTO.
 2. Provozovatelé veřejných telefonních sítí, kteří mají na svoji síť připojeny neveřejné telekomunikační sítě (včetně virtuálních privátních sítí a uzavřených uživatelských skupin) nebo zprostředkovávají poskytování veřejných telekomunikačních služeb, případně zajišťují přístup k jiným sítím (např. Internet), musí o postupu a podmínkách souvisejících s přečíslováním neprodleně informovat připojené provozovatele neveřejných sítí a poskytovatele telekomunikačních služeb.
 3. Časové zpřesnění a technické podmínky přechodu na uzavřené číslování nabývají účinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku.

   Ing. David Stádník v.r.
   předseda
   Českého telekomunikačního úřadu

  Top