RSPG

Vznik

Skupina pro politiku rádiového spektra RSPG (Radio Spectrum Policy Group) byla zřízena Rozhodnutím (ES) 2002/622, které bylo nahrazeno Rozhodnutím Komise ze dne 11. června 2019, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra a zrušuje rozhodnutí 2002/622/ES.

Cíle

Slouží jako poradní orgán EK ve strategických otázkách užití kmitočtového spektra. Vyjadřuje se k základním tématům, jako je např. stanovení strategických cílů z hlediska pokrytí potřeb nejen elektronických komunikací, ale i dalších rezortů, včetně způsobů jejich naplňování. Působnost RSPG byla rozšířena přijetím nového telekomunikačního regulačního rámce v roce 2009. RSPG může být nyní vyzvána jak EK, tak i Evropským parlamentem či Radou k poskytnutí Stanoviska nebo vydání Zprávy ke specifickým otázkám politiky radiového spektra.

Struktura

Členové jsou zástupci členských států a oficiální zástupce Evropské komise. Předsedou RSPG je člen zvolený Skupinou na funkční období 2 let.  Komise, nebo Skupina se souhlasem Komise, může založit pracovní skupiny určené k plnění specifických úkolů.

ČTÚ se podílí na činnosti RSPG spolu s MPO. Zejména poskytuje odbornou podporu  a následně zabezpečuje provádění ujednání RSPG.

Jednání

Komise svolává zasedání skupiny prostřednictvím sekretariátu po dohodě s předsedou. Zástupci EEA, kandidátských zemí na přistoupení do EU, Evropského parlamentu, CEPT a ETSI jsou přizváni na Plenární zasedání RSPG jako pozorovatelé.

domovská stránka: http://rspg-spectrum.eu/
registr dokumentů: http://rspg-spectrum.eu/rspg-opinions-main-deliverables/

Top