EU

Úkoly ČTÚ v rámci EU

Činnosti vyplývající z členství České republiky v Evropské unii (EU) ode dne vstupu 1. 5. 2004 zabezpečuje v rámci ČTÚ Samostatné oddělení mezinárodní spolupráce ve spolupráci s ostatními odbornými útvary ČTÚ. Z hlediska vazeb na Evropskou unii (EU) patří mezi tyto činnosti zejména:

  • Zajištění spolupráce s regulačními orgány členských států EU.
  • Spolugesce v oblasti elektronických komunikací při aproximaci předpisů ES aquis communautaire a spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na pracích souvisejících se správou databází Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP), který je spravován Odborem kompatibility s právem ES Úřadu vlády ČR (ÚV ČR), a poskytuje údaje o sbližování legislativy ČR s legislativou Evropského společenství (ES). Poskytuje uživatelům zejména aktuální informace o platné legislativě ES a ostatních souvisejících dokumentech a jejich českých překladech. Pro oblast elektronických komunikací má hlavní gesci za aproximaci předpisů ES Acquis communautaire a správu databází ISAP Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Český telekomunikační úřad (ČTÚ) spolupracuje s odborem elektronických komunikací MPO na aproximačním procesu a jako spolugestor jednotlivých právních předpisů v oblasti elektronických komunikací vyplňuje příslušné formuláře v databázích systému ISAP. (Další informace viz ÚV ČR)
  • Spolupráce s Resortní koordinační skupinou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR při přípravě podkladů z oblasti elektronických komunikací pro práci pracovní skupiny Rady EU, zasedání  Výboru stálých představitelů členských zemí EU (COREPER) či společná jednání ministrů v rámci Rady EU.
  • Účast na zasedání Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni, která je pracovním orgánem vlády pro  koordinaci pozic ČR v EU.
  • Zajištění plnění povinností vnitrostátního regulačního orgánu daných evropským regulačním rámcem pro elektronické komunikace, zejména notifikačních a oznamovacích povinností vůči EK a ostatním regulačním orgánům zemí EU.
Top